\

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2555 รับ 120 คน

 รับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2555 

สอบข้อเขียน 21 เมษายน 2555 แก้ไขระเบียบการเด็กซิ่วสอบได้แล้ว 

 ระเบียบการ  http://law.kku.ac.th/assets/media/bbb.pdf