รับตรง ราชภัฏมหาสารคาม 2555

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาประเภทคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2555 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2555
 
คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://cc.rmu.ac.th/file/howto_reg.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://www.rmu.ac.th/
 

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com