คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการที่ คณะดำเนินการเอง โครงการรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2555 หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการท่ องเที่ ยว  ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า                
2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนหรือ  6  ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่น้อยกว่า  2.00  (ยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครเคยเป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม GPAX ต่ำกว่า  2.00  ได้)
1.4 ส าหรับผู้สมัครหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ต้องมี ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
1 การรับสมัคร ด าเนินการในระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ - 15  มีนาคม  2555
 

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง (โครงการ V to U) ประจำปีการศึกษา2555 หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 ต้องเป็นนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านการท่องเที่ยว  การโรงแรมคหกรรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนหรือ  6  ภาคเรียน (กรณีส าเร็จการศึกษา)  ไม่น้อยกว่า  2.00 
3 สำหรับผู้สมัครหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
การรับสมัคร ด าเนินการในระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ - 15  มีนาคม  2555
 
 
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://hos.msu.ac.th/2011/