รวมโจทย์ Ent' ตุลาคม มีนาคม
โจทย์ เฉลย โจทย์ เฉลย
Admission 2549     หน้า 1 / 2 / 3 - 8 เฉลย
2548     หน้า 1-16 เฉลย
2547 หน้า 1 - 16 เฉลย หน้า 1 - 15 เฉลย
2546 หน้า 1 - 8 /9 - 16 เฉลย หน้า 1 - 8 / 9 - 15 เฉลย
2545 หน้า 1 /2 /3 /4 /5 /6 เฉลย หน้า 1 - 8 / 9 - 16 เฉลย
2544     (ตอนที่ 1) ข้อ 1-6 / 7-15 / 16-24 /
25-33 / 34-42 / 43-49 / 50-8 (ตอนที่ 2)
เฉลย
2543 (ตอนที่ 1) ข้อ 1-10 /11-22 /23-29 /30-36 /37-45 /46-8 (ตอนที่ 2) เฉลย (ตอนที่ 1) ข้อ 1-8 / 9-15 / 16-26 / 27-35 / 36-45 /46-8 (ตอนที่ 2) อัตนัย /ปรนัย
2542 (ตอนที่ 1) ข้อ 1-16 /ข้อ 17-8 (ตอนที่ 2) อัตนัย /ปรนัย    

 

Credit  http://www.chem-ou.com