บริหารการบิน

 

 

ในรอบปี 2554 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตนักบิน และบุคลากรทางด้านการบินในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ด้านผลิตศิษย์การบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้เปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน หรือ Commercial Pilot Licence-Aeroplane หรือ CPL ที่กรมการบินพลเรือนให้การรับรองหลักสูตร และ หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน หรือ Multi-crew Pilot Licence หรือ MPL เป็นหลักสูตรที่กรมการบินพลเรือนให้การรับรองหลักสูตรแก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้ส่งศิษย์การบินมาฝึกบินหลักสูตรดังกล่าวที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นรุ่นแรก จำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 สำเร็จการฝึกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ศิษย์การบิน MPL รุ่นที่สอง จำนวน 4 คน มาฝึกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกบิน และศิษย์การบิน MPL 3 จำนวน 12 คน

สำหรับหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน หรือ CPL ในปี 2554 ศิษย์ CPL รุ่นที่ 5 จำนวน 10 คนประกอบด้วยศิษย์การบินที่สายการบินลาวส่งมาฝึกบิน จำนวน 9 คน และศิษย์การบินทุนส่วนตัวชาวไทย 1 คน สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554

ในปี 2554 วิทยาลัยฯเปิดสอนศิษย์การบินหลักสูตร CPL รุ่นที่ 6 จำนวน 3 คน (เรียนพร้อมกับศิษย์การบินหลักสูตร MPL รุ่นที่ 2 จำนวน 4 คน เปิดสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554) ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกบิน คาดว่าศิษย์การบินทั้งสองหลักสูตรจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนมีนาคม 2555 และเปิดสอนศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 7 จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และแจ้งความจำนงมาอีก 1 คน ซึ่งรอผลตรวจจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน

นอกจากนี้ ได้เปิดสอนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน หรือ Private Pilot Licence-Aeroplane หรือ PPL มีผู้เรียน 2 คน และหลักสูตรครูการบิน หรือ Flight Instructor Rating ซึ่งขณะนี้ วิทยาลัยฯเปิดสอนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ เรียนหลักสูตรครูการบิน จำนวน 4 คน เพื่อเป็นครูการบินที่จะเป็นกำลังสำคัญของวิทยาลัยฯในอนาคต

สรุปในปีงบประมาณ 2554 มีศิษย์การบินทั้งสิ้น 18 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งมี 10 คน และคาดว่าในปีงบประมาณ 2554 จะมีศิษย์การบินถึง 54 คน ซึ่งมากกว่าแผนพัฒนาของวิทยาลัยที่ประมาณไว้เพียง 20 คน และ 45 คนในปี 2562 เป็นต้นไป

ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยฯมีเครื่องบินที่ใช้ฝึกศิษย์การบิน ประเภท Diamond DA40 ชนิด 1 เครื่องยนต์ 6 ลำ ประเภท Diamond DA42 ชนิด 2 เครื่องยนต์ 4 ลำ มีเครื่องบิน Extra 300L ใช้สำหรับการฝึก Unusual Attitude Recovery จำนวน 1 ลำ เครื่องช่วยฝึกบินจำลองชนิด 1 และ 2 เครื่องยนต์ ประเภทละ 1 เครื่อง และเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 ชนิด Fixed Base อีก 1 เครื่อง

ด้านการศึกษา
วิทยาลัยการบินนานาชาติ เปิดสอนปริญญาโท 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน รับผิดชอบโดยศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดการศึกษาสอนที่อาคาร ณ นคร ตรงข้าม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และเรียนผ่านระบบ Video Conference โดยตรงที่มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม นักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษาแล้ว 45 คน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีนี้

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และหลักสูตรปริญญาตรี การบริหารจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้พัฒนาหลักสูตรกำหนดแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2556

 

แผนงานในอนาคต
ด้านฝึกศิษย์การบิน กำหนดรับศิษย์ CPL และ MPL ปีละ 3 ครั้ง โดยครั้งแรก เป็นการรับศิษย์ MPL รุ่นที่ 4 กำหนดเปิดเรียนเดือนมีนาคม 2555 จำนวน 18 คน

การเปิดเรียนศิษย์ CPL รุ่นที่ 8 หรือครั้งที่สองของปีหน้า กำหนดเปิดเรียนเดือนกรกฎาคม 2555 กำหนดเป้าหมายการรับศิษย์การบิน 12-15 คน และในช่วงปลายปี เดือนพฤศจิกายน กำหนดเปิดรับศิษย์การบิน CPL รุ่น 9 พร้อมกับรับศิษย์ MPL รุ่น 5 จำนวน 18 คน เรียนพร้อมกัน

นอกจากหลักสูตร CPL, MPL, PPL และ หลักสูตรครูการบิน วิทยาลัยฯยังเปิดสอนหลักสูตรการบินระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หรือ Instrument Rating หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ หรือ Multi-Engine Rating หลักสูตรการฝึกบินกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 ชนิด Fixed Base เป็นต้น

ด้านการพัฒนาความพร้อมต้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ด้านการฝึกบิน
ในปีงบประมาณ 2556 กำหนดแผนการเพิ่มศักยภาพด้านการฝึกบิน โดยจะขออนุมัติจัดซื้อครื่องบินชนิด 1 เครื่องยนต์เพิ่ม 2 ลำ ชนิด 2 เครื่องยนต์เพิ่ม 1 ลำ และเครื่องช่วยฝึกบินจำลองประเภท 1 และ 2 เครื่องยนต์ เพิ่มอย่างละ 1 เครื่อง การขยายลานจอดเครื่องบิน และก่อสร้างซองเก็บเครื่องบิน หรือ Line Shelter เพิ่ม 5 หลัง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ กำหนดรับศิษย์การบินในปี 2555-56 ปีละ 45 คน

ด้านการศึกษา
จะเร่งพัฒนาและเปิดหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรี อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ในปี 2555 วิทยาลัยการบินนานาชาติ จะครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยฯ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าวตลอดปี มีกิจกรรมที่สำคัญคือการตอบแทนสังคมด้วยการให้ทุนการศึกษาชาวนครพนม ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเรียนหลักสูตร CPL ฟรี มูลค่า 2.19 ล้านบาท ในรุ่นที่ 8 โดยช่วงต้นปีจะประกาศและกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นสถาบันฝึกศิษย์การบิน สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารงานโดย คณะกรรมการอำนวยการ กำหนดนโยบายการบริหารงาน มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯบริหารงานต่าง ๆ บุคลากรปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 คน รวมนายทหารช่วยราชการเป็นครูการบิน จำนวน 2 นาย พร้อมที่จะก้าวเพื่อเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครพนม  

วิทยาลัยการบินนาชาติ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอาชีพให้กับลูกหลานชาวนครพนม และจังหวัดในภูมิภาคนี้แล้ว ยังจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ต้องขอขอบคุณชาวนครพนม และส่วนราชการทั้งหลาย รวมถึงภาคเอกชนที่ให้ได้ความอุปการระ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยดี ทำให้วิทยาลัยการบินได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษา-อบรมมากขึ้นโดยลำดับ ขอให้ชาวนครพนมถือว่าวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นสมบัติของท่าน เป็นของขวัญจากรัฐบาลที่มอบให้ เช่นเดียวกับความเจริญที่จะมาจากสะพานมิตรภาพแห่งที่สาม ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จังหวัดต่างๆ จะมีได้โดยง่าย

 รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจ http://www.npu.ac.th/pdf/55/march55/19032555iac.pdf

วีดีโอแนะนำ http://www.youtube.com/watch?v=mWhb3fC0FMo

วิทยาลัยการบินนาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบล นาราชควาย
อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-587-268
โทรสาร  042-587-7266
เว็บไซต์ http://iac.npu.ac.th , http://www.npu.ac.th/bkk/ (ศูนย์กรุงเทพฯ)
อีเมล์ [email protected]