คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภาคเรียนน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
4. ต้องมี คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบครั้งที่ 3/2553 ครั้งที่ 1-2/2554 และครั้งที่ 1-2/2555 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ในรายวิชาครั้งที่มีคะแนนสูงสุด

การสมัครคัดเลือกฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2555   อัตราค่าสมัครคัดเลือกฯ    ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 4 อันดับ และต้องชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) 

 

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
รหัสสาขา
ชื่อสาขาวิชา /คณะ /วิทยาลัย
จำนวน (คน)
 คณะเภสัชศาสตร์
0101
ภ.บ. บริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
30
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
30
 คณะวิทยาศาสตร์
0301
วท.บ. ชีววิทยา
10
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
10
 คณะเทคโนโลยี
0401
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
10
0402
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
20
0403
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
35
0404
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
10
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
75
 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
0501
วท.บ. สัตวศาสตร์
26
0502
วท.บ. ประมง
20
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
46
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
0601
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
40
0602
วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
40
0603
วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา
40
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
120
 คณะวิทยาการสารสนเทศ
0701
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
69
0702
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100
0703
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
50
0704
วท.บ. สื่อนฤมิต
96
0705
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ
50
0706
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
117
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
482
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0801
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์
20
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
20
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
0902
สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
25
0903
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
10
0904
ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี)
20
0905
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
25
0906
วท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
25
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
105
 คณะการบัญขีและการจัดการ
1001
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
50
1002
บธ.บ. การตลาด
50
1003
บธ.บ. การจัดการ
50
1004
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50
1005
บธ.บ. การบริหารการเงิน
50
1006
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
50
1007
บธ.บ. การจัดการการประกอบการ
50
1008
บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
50
1009
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
50
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
450
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1101
ศศ.บ. ภาษาไทย
20
1102
ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
20
1103
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
10
1104
ศศ.บ. ภาษาจีน
20
1105
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
10
1106
ศศ.บ. ภาษาเวียดนาม
20
1107
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
10
1108
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
20
1109
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
25
1110
วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
30
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
185
 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1201
ร.บ. การเมืองการปกครอง
50
1202
ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
50
1203
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
30
1204
น.บ. นิติศาสตร์
60
1205
น.บ. นิติศาสตร์ และ ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี)
30
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
220
 คณะศึกษาศาสตร์
1301
กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10
1302
วท.บ. จิตวิทยา
25
1303
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
10
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
45
รวมทั้งหมด
1,788

เว็บไซต์หลัก http://www.acad.msu.ac.th/special55_part2/main_alg.php