วันที่ 20 สิงหาคม 2560

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม รอบที่ 2

 

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภาคเรียนน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
4. ต้องมี คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบครั้งที่ 3/2553 ครั้งที่ 1-2/2554 และครั้งที่ 1-2/2555 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ในรายวิชาครั้งที่มีคะแนนสูงสุด

การสมัครคัดเลือกฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2555   อัตราค่าสมัครคัดเลือกฯ    ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 4 อันดับ และต้องชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) 

 

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
รหัสสาขา
ชื่อสาขาวิชา /คณะ /วิทยาลัย
จำนวน (คน)
 คณะเภสัชศาสตร์
0101
ภ.บ. บริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
30
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
30
 คณะวิทยาศาสตร์
0301
วท.บ. ชีววิทยา
10
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
10
 คณะเทคโนโลยี
0401
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
10
0402
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
20
0403
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
35
0404
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
10
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
75
 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
0501
วท.บ. สัตวศาสตร์
26
0502
วท.บ. ประมง
20
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
46
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
0601
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
40
0602
วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
40
0603
วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา
40
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
120
 คณะวิทยาการสารสนเทศ
0701
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
69
0702
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100
0703
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
50
0704
วท.บ. สื่อนฤมิต
96
0705
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ
50
0706
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
117
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
482
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0801
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์
20
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
20
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
0902
สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
25
0903
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
10
0904
ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี)
20
0905
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
25
0906
วท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
25
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
105
 คณะการบัญขีและการจัดการ
1001
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
50
1002
บธ.บ. การตลาด
50
1003
บธ.บ. การจัดการ
50
1004
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50
1005
บธ.บ. การบริหารการเงิน
50
1006
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
50
1007
บธ.บ. การจัดการการประกอบการ
50
1008
บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
50
1009
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
50
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
450
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1101
ศศ.บ. ภาษาไทย
20
1102
ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
20
1103
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
10
1104
ศศ.บ. ภาษาจีน
20
1105
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
10
1106
ศศ.บ. ภาษาเวียดนาม
20
1107
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
10
1108
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
20
1109
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
25
1110
วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
30
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
185
 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1201
ร.บ. การเมืองการปกครอง
50
1202
ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
50
1203
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
30
1204
น.บ. นิติศาสตร์
60
1205
น.บ. นิติศาสตร์ และ ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี)
30
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
220
 คณะศึกษาศาสตร์
1301
กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10
1302
วท.บ. จิตวิทยา
25
1303
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
10
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย 
45
รวมทั้งหมด
1,788

เว็บไซต์หลัก http://www.acad.msu.ac.th/special55_part2/main_alg.php

70507

เข้าชม

26

ตอบกลับ

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม รอบที่ 2

โพสต์เมื่อ 29/03/2555 19:19 | 1
ระบบพิเศษ  มีคณะอะไรบ้างค่ะ

ความคิดเห็น

Jumong 29/03/2555 23:56

ทุกคณะครับ
โพสต์เมื่อ 29/03/2555 19:25 | 0

เรียกสำรอง หมายถึง อะไร หรอคับ

ความคิดเห็น

Jumong 29/03/2555 23:56

ก็คือว่า คนที่ติดตัวสำรอง ในรอบรับตรงปกติ และ รับตรงพิเศษ
โพสต์เมื่อ 30/03/2555 01:25 | 0
หาระเบียบการ รับตรงรอบพิเศษไม่เจอน่ะค่ะ หรือว่า ต้องรอวันที่ 1 ค่ะ
โพสต์เมื่อ 30/03/2555 13:24 | 0
แสดงว่าค่าเทอมต้องเป็นสองเท่าสิน๊ะ
โพสต์เมื่อ 31/03/2555 10:23 | 2
รับตรง พิเศษ
คณะเภสัช  รับเด็กซิ่่วอยู่ใช่มั๊ยคะ   (ช่วยดูให้หน่อยนะคะ  )

ความคิดเห็น

Ammiiz 09/04/2555 22:28

รับเด็กซิ่วอยุ่ค่ะ ^^
โพสต์เมื่อ 05/04/2555 21:18 | 1
ระบบพิเศษ กับ ภาคพิเศษ เหมือนกันมั้ยค่ะ

ความคิดเห็น

garnet 09/04/2555 14:53

อยากรู้เหมือนกันค่ะ
โพสต์เมื่อ 08/04/2555 16:54 | 0
ค่าเทอมมากกว่าปกติใช่มั้ยครับwhat
โพสต์เมื่อ 08/04/2555 17:22 | 0
คับป๋ม ค่าเทอม สองเท่าคับ เค้าจ่าย 8000 เราก้อจ่าย 16000 ประมาณนี้คับ เพื่อนเราเรียน
โพสต์เมื่อ 09/04/2555 08:37 | 0
ระบบพิเศษเนี้ยต้องจ่ายค่าเทอมแพงกว่าใช่ไหมค่ะ

ความคิดเห็น

Ammiiz 09/04/2555 22:30

ช่ายค่ะ ระบบพิเศษต้องจ่ายค่าเทอมแพงกว่าระบบปกติ
โพสต์เมื่อ 10/04/2555 11:01 | 0
ถ้ารายงานตัว ที่เรียกตัวสำรองไป ตัดสิทธิ์แอดมั้ยคะ ?
โพสต์เมื่อ 12/04/2555 12:50 | 0
จะตัดสิทธิ์แอดมั้ยค่ะ
โพสต์เมื่อ 13/04/2555 01:08 | 0

แล้ว จะทราบได้ยังไงครับว่า จะใช่สัดส่วนของคะแนนอะไรเท่าไรบ้างครับ   เผื่อจะได้เอามาลองคิดก่อนยื่นอะครับ  ^^

โพสต์เมื่อ 29/04/2555 12:59 | 0
สมัครแล้ว จ่ายตังค์แล้วอ่ะ ทำไม ขึ้นว่ายังไม่จ่าย ต้องทำไงค่ะ บอกหน่อยfrown

ความคิดเห็น

pomwadee 29/04/2555 20:14

ของเราก็เป็นแต่ลองกดดูหลายๆรอบมันจะขึ้นว่าจ่ายตังค์เอง
โพสต์เมื่อ 02/05/2555 14:30 | 0
ระบบพิเศษ เหมือยกับภาคพิเศษใช่ไหมค่ะ
โพสต์เมื่อ 08/05/2555 00:09 | 0

ถ้าติดแอดม.สารคามแล้ว สมัครระบบนี้จะตัดสิทธิ์ไหมค่ะ ขอคำตอบด่วนๆๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ 03/07/2555 00:01 | 0
ม.มหาสารคาม รับสมัคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค2 ไหมครับ
คือผมสนใจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เเต่คือผมจบ กศน. ม.6  เเล้ว ม.มหาสารคาม จะรับไหมครับ 

โพสต์เมื่อ 26/09/2555 17:09 | 0
ปีนี้สาธาไม่รับระบบพิเศษหรอคะ

ความคิดเห็น

P.Kla 26/09/2555 18:42

มีครับ แต่ต้องรอหน่อย

milhdo 29/09/2555 17:50

ขอบคุณนะคะ
โพสต์เมื่อ 27/11/2555 23:58 | 0
สาธารับเด็กซิ่วมั้ยคะ

ความคิดเห็น

milhdo 28/11/2555 00:00

ปี 56 อ่ะคะ

P.Kla 08/01/2556 22:09

รับครับ
โพสต์เมื่อ 08/01/2556 20:26 | 0
อยากเรียน เท่าไรก็ยอมขอ ให้ิด กลัวไ่ติดนี้แหละสำคัญ :(

ความคิดเห็น

P.Kla 08/01/2556 22:09

สู้ๆ
โพสต์เมื่อ 17/01/2556 10:26 | 0

มาชี้แจงให้รู้แจ้งค่าาา ตอนนี้เรียนอยู่ปี1คณะมนุษย์ฯระบบพิเศษค่ะ
ระบบพิเศษที่ม.มหาสารคาม เรียนเหมือนภาคปกติค่ะ แต่ค่าเทอมต่างกัน
อย่างค่าหน่วยกิต ระบบปกติ 200 ระบบพิเศษจะ 400 ระบบพิเศษรับหมดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ซิ่วหรือไม่ซิ่วhi

โพสต์เมื่อ 17/01/2556 10:27 | 0
มาสมัครกันเยอะๆนะค่ะ แล้วเจอกันวันรับน้องเด้อออ^^
โพสต์เมื่อ 26/01/2556 21:48 | 0
เพื่อนจะสมัครระบบพิเศษสาขาการเงินอ่ะค่ะ ต้องจ่ายค่าหน่วยกิตเพิ่มอีกเท่าตัวเลยหรอคะ?
โพสต์เมื่อ 19/03/2556 23:36 | 0
สมัครแล้ว จะไปดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่ไหนค่ะ?
โพสต์เมื่อ 31/03/2556 01:31 | 0
อย่าว่านะคะ คืออยากรู้ว่าเด็กซิ่วคืออะไรคะในที่นี้ เด็กที่ยังไม่จบ ม ปลาย หรืออะไรคะ ขอบคุณมากคะ
โพสต์เมื่อ 22/04/2556 15:20 | 0
คือ  มมส จะรับอีกมั้ยอ่าค่ะ
โพสต์เมื่อ 24/02/2557 11:10 | 0
ไม่มีคณะการโรงแรม หรอคับupset
abac