คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2552-15 ม.ค.2553 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้น ม.6 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75 สนใจสอบถามรายได้ที่ โทร.0-2649-5287 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 5597, 5598 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://edu.swu.ac.th/edu/index.php

Credit  เดลินิวส์

...........................................................................................................................................................

UniGang Talk ผมได้เข้าไปหน้าเว็บ  http://edu.swu.ac.th/edu/index.php/2009-10-10-09-31-43 

ผมไม่เจอข้อมูล รับสมัครเลยอะครับ แต่น้องลองโทรเข้าไปที่ ที่เบอร์ ตามที่  เดลินิส์ บอกนะครับ ไม่รู้ว่าหยุดปีใหม่หรือป่าว =__=

โครงการเพชรในตม

วิสัยทัศน์โครงการเพชรในตม 
          เจียร นัยบุคคลให้เรืองรองฉายแสงแห่งคามเป็นครู ที่เป็นทั้งครูผู้นำและนักพัฒนาควบคู่กันในเขตชนบท สร้างความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศชาติ
พันธกิจของโครงการเพชรในตม 
           โครงการ เพชรในตม จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อความเจริญงอกงามและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
            1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและครูประจำการในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง ที่มีการดำเนินงานตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้เพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษาสูงขึ้นถึงระดับปริญญา 
            2. เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีแววของความเป็นครู ใจรักวิชาชีพครู มีความรู้ ความสามารถ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูดี เปรียบเสมือนเพชรน้ำหนึ่งในวงการครูตามเกณฑ์ที่กำหนด 
            3. เพื่อร่วมมือประสานงานกับโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในการพัฒนาบุคคลให้ มีคุณภาพ อันจะช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรอื่น ๆ บรรลุตามเป้าหมาย
ที่มาของโครงการเพชรในตม
            โครงการ เพชรในตม เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ปัจจุบันคือกองอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) ศูนย์กิจการพลเรือน (ปัจจุบันคือ ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกัน คือ การพัฒนาชนบท โดยอาศัยบุคลากรของแต่ละท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติมาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิลำเนา 
            โครงการ เพชรในตมเริ่มรับนิสิตรุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2529 โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้รับควาามเห็นจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ กำหนดจำนวนให้รันนิสิตตามโครงการได้ปีละ 30 คน ให้คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี อุปนิสัยและทัศนคติที่เหมะาสมแก่การเป็นครู ทั้งนี้จะต้องรวบรวมถึงการมีอุดมการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นชนบทที่มีฐานะยากจน ให้เข้ามารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเป็นเวลา 4 ปี นอกจากศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้ว นิสิตตามโครงการจะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท รวมทั้งการเป็นผู้นำท้องถิ่นที่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม ปกติ      
            อย่างไรก็ตามนอกจากขบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามโครงการจัดหลักสูตรตามปกติเสริม ด้วยหลักสูตรพิเศษ เพื่อให้บัณฑิตตามโครงการสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ก็ตามแต่ วัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์คือการดำเนิน โครงการให้ครบวงจร คือ นอกจากการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดกิจกรรม การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาแล้วยังจะต้องจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับบัณฑิตตามโครงการได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมไปพัฒนาชนบท สถานที่ดังกล่าวก็คือ ที่ซึ่งตนเองมีภูมิลำเนาหรือใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่เกิดจากการย้ายกลับภูมิลำเนาตนเอง เมื่อปฏิบัติราชการครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โครงการเพชรในตมจึงได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็เห็นด้วยใน หลักการ ดังนั้นคณะกรรมการโครงการเพชรในตมจึงประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 ฝ่ายคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)