• ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552
  • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
  • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552