1.คณะอักษรศาสตร์มีการสอนแต่ภาษาใช่หรือไม่

ความคิดนี้เป็นความคิดที่ "ผิด" ครับเพราะคณะอักษรศาสตร์ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษาที่จะมานั่งสอนวิชาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับการนำไปใช้ในการสื่อสารเท่านั้น หากน้องๆอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์ด้วยความเข้าใจคณะเราสอนสายทักษะ ก็ขอให้พิจารณาใหม่นะครับ

ที่คณะอักษรศาสตร์เปิดการสอนทั้งหมด 14 เอก แบ่งเป็นเอกภาษา 9 เอก ดังนี้ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาบาลี-สันสกฤต, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอิตาเลียนและภาษาสเปน

และเอกอื่นๆที่เป็นสายมนุษยศาสตร์แต่ไม่ใช่เอกภาษาอีก 5 เอก คือ ปรัชญา, สารนิเทศ, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์และศิลปการละคร

บางเอกสามารถเลือกสาขาวิชาหรือรายวิชาอื่นเป็นวิชาโทได้ (วิชาโท เรียน 20 หน่วย หรือ เรียนประมาณ 7 วิชา) หรือสามารถเลือกสาขาวิชาเหล่านี้เป็นวิชาโทได้ ได้แก่ ภาษาเกาหลี, ภาษาศาสตร์, วรรณคดีเปรียบเทียบและภาษารัสเซีย หรือจะเป็นกลุ่มวิชาโท ได้แก่ ไทยศึกษา, ยุโรปศึกษาและอเมริกาศึกษา

หรือแม้กระทั่งนิสิตสามารถเลือกวิชาโทนอกคณะได้ด้วย ได้แก่ของคณะจิตวิทยา, คณะรัฐศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เว้นวิชาเอกที่ขีดเส้นใต้ไว้ จะเป็นเอกที่เรียกว่า "เอกเดี่ยว" คือเอกที่ไม่สามารถเลือกวิชาโทได้

ที่นี่ในเอกที่เป็นภาษาก็จะเป็นอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้สอนแต่เพียงการใช้ภาษาเท่านั้น เพราะคณะของเราจัดอยู่ในสายมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับมนุษย์

ดังนั้นถ้าสมมติว่าน้องอยากเข้าเรียนเอกภาษาจีน น้องก็ไม่ได้เรียนแต่เพียงภาษาจีนเท่านั้น น้องจะต้องเรียนอารยธรรมจีน วรรณคดีจีน วัฒนธรรมจีน สื่อสิ่งพิมพ์จีนหรือแม้กระทั่งกระดูกทำนายจีนในสมัยโบราณ น้องจะมีโอกาสได้เรียนว่าคนจีนโบราณเขาแกะสลักไว้ว่าอะไร พูดง่ายๆคือน้องจะได้เรียนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศจีน เพราะความเข้าใจภาษาของชนชาติใดชนชาติหนึ่งได้อย่างดีถ่องแท้ น้องๆจะต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของชนชาติเหล่านั้นด้วย

ให้สังเกตด้วยว่าเอกจีนเป็นเอกเดี่ยว เพราะฉะนั้นหลังจากเข้าเอกตอนปี2 แล้วน้องก็จะได้เรียนแต่จีน แต่อาจมีวิชาเลือกเสรีหรือวิชาบังคับของคณะที่เป็นภาษาอื่นด้วย

ในชั้นปีที่1ที่น้องเข้ามา น้องจะได้พบกับวิชาบังคับคณะซึ่งก็คือวิชาพื้นฐานของทุกเอก (ยกเว้นภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3) ไม่ว่าจะเป็น อารยธรรมทั้งตะวันออก,อารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมไทย วิชาปรัชญาหรือศาสนา วิชาการเขียนรายงาน เป็นต้น ตอนที่น้องๆนั่งเรียนวิชาบังคับเหล่านี้ตอนปี 1นั้นหลายคนอาจจะคิดว่าให้เรียนไปทำไม ยังไงเสียก็ไม่ได้เข้าเอกนั้นอยู่แล้ว แต่เมื่อน้องๆเข้าเอกไปแล้ว น้องจะพบว่าวิชาบังคับคณะเป็นตัวช่วยน้องในหลายๆเรื่อง เป็นต้นว่าวิชาปรัชญาเป็นวิชาที่ช่วยเปิดกว้างความคิดน้องๆ ให้น้องรู้จักตั้งคำถามกับหลายๆสิ่งที่น้องอาจไม่เคยคิด หรือวิชาการเขียนรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงาน (ที่จะเริ่มมีเมื่อเข้าเอก)

รายละเอียดอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่
www.arts.chula.ac.th


2. ภาควิชาศิลปการละครในคณะอักษรศาสตร์ แตกต่างจากภาควิชาการสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการเรียนของทั้ง 2 คณะนี้มีความแตกต่างกัน

คณะอักษรศาสตร์ของเราเน้นการศึกษา "ศิลปะ" ของละคร สมกับชื่อคณะว่า arts

ส่วนคณะนิเทศศาสตร์เน้นเป็น Communication Arts ซึ่งเน้น Mass ก็คือมวลชน เป็นหลัก

ดังนั้น ภาควิชาการสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์จะเน้นการทำละครเพื่อมวลชนหรือเพื่อตลาด ส่วนของคณะอักษรศาสตร์จะคำนึงถึงศิลปะของละคร ไม่เน้นว่าจะต้องเป็นละครที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาด เราสร้างละครที่หลากหลาย แต่เมื่อเข้ามาเรียนก็จะเห็นนิสิตภาควิชาศิลปการละครไปเรียนวิชาที่คณะนิเทศศาสตร์ และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์เองก็มาเรียนวิชาที่ภาควิชาศิลปการละครเพื่อเป็นการเปิดกว้างทางความคิดและการเรียนรู้นั่นเอง

คำถามที่อาจเกิดขึ้นต่อไปก็คือ แล้วทำไมภาควิชาศิลปการละครมาไว้ในคณะอักษรศาสตร์ คำตอบก็คือภาควิชาศิลปการละครของเราต้องการให้นิสิตมีความเข้าใจใน "มนุษย์" อย่างมากเพื่อสามารถนำความเข้าใจนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำละคร และนำเสนอสู่สังคม เราสามารถศึกษามนุษย์จากบทละครต่างๆมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจว่านิสิตที่อยากจะเข้าเรียนภาควิชาศิลปการละครก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของคณะเหมือนกับนิสิตคนอื่นๆ

เมื่อน้องๆได้มองเห็นความแตกต่างกันแล้ว ก็น่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ว่าน้องอยากเรียนการทำละครแบบไหน

3. ภาควิชาภูมิศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วจบสามารถประกอบอาชีพทางด้านใดได้บ้างภาควิชาภูมิศาสตร์จะศึกษาวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และภูมิภาค โดยใช้เทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง โฟโตแกรมเมตรี แผนที่และสถิติ

ตัวอย่างรายวิชาในภาควิชาภูมิศาสตร์ก็เช่น แคลคูลัสสำหรับนักภูมิศาสตร์ (หลายคนตกใจมากว่าในอักษรก็มีสอนแคลคูลัส) ภูมิศาสตร์มนุษย์เบื้องตัน ภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น

สายงานที่น้องๆที่จบจากภาควิชาภูมิศาสตร์ ก็จะเป็นสายงานทางด้านภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านระบบกายภาพ สายงานด้านด้านธรณีวิทยา ด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านทรัพยากร เป็นต้น

การเข้ามาเรียนในอักษรศาสตร์ เอกภูมิศาสตร์คงต้องถามตัวเองว่าชอบทางด้านนี้หรือไม่ เพราะการเรียนเน้นสายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ มากพอสมควร น้องๆพึงพิจารณาความถนัดและความชอบของตนเองเป็นสำคัญนะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
www.arts.chula.ac.th/04academic/curriculum/thai/section.htm


4. จบจากคณะอักษรศาสตร์แล้ว สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างเนื่องจากว่าคณะอักษรศาสตร์มิใช่คณะสายอาชีพโดยตรง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเหล่านั้นจะมีสายงานที่ค่อนข้างชัดเจน มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่เรียน ทำให้หลายๆคนมองไม่เห็นว่าจบมาจากคณะอักษรศาสตร์แล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

หากพิจารณาจากวิชาการเรียน จะเห็นว่ารายวิชาส่วนใหญ่จะเน้นให้เข้าใจมนุษย์ผนวกไปกับการเสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับนิสิต ทำให้สายงานของบัณฑิตอักษรศาสตร์นั้นกว้างมาก เริ่มตั้งแต่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักแปล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร นักเขียน ล่าม นักข่าว นักวิจารณ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ นักประชาสัมพันธ์ นักการละคร นักโฆษณา ฯลฯ

อีกทั้งยังสามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรสหประชาชาติ (UN) หรือแม้กระทั่งสถานทูตต่างๆ

บางคนอาจสนใจด้านธุรกิจ ไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ ก็กลับมาเป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทก็มี

พูดง่ายๆคือสายงานที่ต้องใช้ภาษา ใช้การคิด วิเคราะห์ บัณฑิตอักษรศาสตร์สามารถทำได้ทั้งหมด ถ้ายิ่งมีความสามารถในภาษาที่เป็นที่ต้องการก็จะยิ่งได้เปรียบอีกด้วย


5. คณะอักษรศาสตร์ มีความแตกต่างจากคณะศิลปศาสตร์หรือคณะมนุษยศาสตร์อย่างไรไม่มีความแตกต่างกันเลยครับ เพียงแค่แต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน แต่โดยตัวเนื้อหลักสูตรแล้วจะมีความคล้ายคลึงกัน อาจมีรายวิชา การเรียนการสอน วิชาเอก-โทที่เปิดต่างกันไป เช่น ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเปิดเอกจิตวิทยา, คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดวิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกอิตาเลียน มีการเปิดเป็นวิชาเอกที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หรือในคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์มีการแยกสายทักษะกับสายวรรณคดีของเอกภาษาอังกฤษ ผิดกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯที่นำมารวมกัน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯจะรับเฉพาะคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเท่านั้น ผิดกับคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่จะรับเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เป็นต้น

เพราะฉะนั้น การที่เราจะเลือกศึกษาสายมนุษยศาสตร์ อยากจะขอให้พิจารณาความแตกต่างทางด้านนี้ควบคู่ไปด้วย เพราะมันถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเรา หากเราเลือกเข้าคณะตามความนิยมหรือตามเพื่อน เราอาจจะไม่ได้เรียนวิชาเอกอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้

6. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติเรียนเหมือนหรือต่างกับภาคภาษาไทยต่างกันครับ เพราะหลักสูตรนานาชาตินั้น จะเปิดสอนวิชาเอกเพียงเอกเดียวคือ "ภาษาและวัฒนธรรม" ซึ่งเป็นวิชาเอกที่เน้นด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรม (Cultural Management)
วิชาที่จะเปิดสอนนั้นจะเป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นทฤษฏีสมัยใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ยุโรปศึกษา เอเชียศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมไทย วรรณกรรมร้อยแก้วยอดนิยม ทฤษฎีเพศภาวะ ดนตรีและวัฒนธรรม การวิจารณ์ภาพยนตร์ ฯลฯ

นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 ไว้เป็นภาษาเพิ่มเติม (Additional Language) (เรียนประมาณ 21 หน่วยกิต = 7 รายวิชา) ไม่ว่าจะเป็นภาษาตะวันออก (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี) หรือภาษาตะวันตก (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาเลียน, รัสเซีย)

หลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครประมาณปลายปี ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน และทางคณะจะจัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่
www.arts.chula.ac.th/~balac

ข้อมูลจาก  http://www.artschula.net/