Update ระเบียบการ รับตรง มศว 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) 
ประจำปีการศึกษา 2556 ทางอินเทอร์เนต

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556  
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 "โควตาจังหวัดนครนายก"