วันที่ 21 สิงหาคม 2560

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

นิยามอาชีพ
          วิเคราะห์ วิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพที่เกิดขึ้นกับอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และแปรรูปอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านคุณค่าทางอาหารไม่เป็นโทษต่อร่างกาย ราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของงานที่ทำ
          ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยได้พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารขึ้นในภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการอาหาร นักวิทยาศาสตร์การอาหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. เลือกใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต หรือแปรรูปอาหาร
 2. บริหารและวางแผนกระบวนการแปรรูปอาหาร หรือถนอมอาหาร
 3. จัดหาและเตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ
 4. มีความรอบรู้เรื่องเงื่อนไขของฤดูกาลการผลิตสินค้าการเกษตร ตลอดจนแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณค่าในการผลิต
 5. วิจัยพัฒนา ค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหาร และกระบวนการแปรรูป ถนอมอาหาร และเทคนิคการผลิตสินค้าใหม่ๆ
 6. จัดเตรียมวัตถุดิบ ตรวจบันทึก และจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการ
 7. ให้คำแนะนำดูแลและควบคุมบุคลากร ในสายงานการผลิต
 8. ควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีคุณค่าได้มาตรฐานทางโภชนาการ
 9. มีความรู้ด้านการตลาดและต้นทุนการผลิต

สภาพการจ้างงาน
          ในภาคราชการผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ จะได้รับค่าจ้างเป็นอัตราเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยผู้จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับอัตราเงินเดือนๆ ละ 7,260 บาท 
          ในภาคเอกชนผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ จะได้รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนๆ ละประมาณ 12,000 – 20,000 บาท พร้อมทั้งสวัสดิการ และการได้รับโบนัสประจำปี

สภาพการทำงาน
          ผู้ประกอบอาชีพนี้ อาจทำงานทั้งในโรงงานผลิต และในห้องปฏิบัติการทดลอง โดยต้องใส่เครื่องแบบการปฏิบัติงาน และสวมอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล 
          นักวิทยาศาสตร์การอาหาร อาจต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรอาหาร และต้องปฏิบัติงานทั้งในโรงงานผลิตและ
ห้องปฏิบัติการทดลอง โดยต้องใส่เครื่องป้องกันอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หมวก ผ้ากันเปื้อน หรือเครื่องแบบที่ทางสถานประกอบกิจการจัดเตรียมไว้ให้

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร
 2. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. มีความรู้ในเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิต
 4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 5. มีความรู้เรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการผลิต และกฎหมายอาหารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาหาร Halal, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ฯลฯ
 6. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์

ผู้ที่สนใจในอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้
          ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า แล้วสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ภาคสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพดังกล่าว

โอกาสในการมีงานทำ
          จากการที่ประเทศไทยมีนโยบาย ที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลก (Kitchen of the World) โดยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านั้น จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์
          สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ มีประมาณ 29 แห่ง ซึ่งผลิตบุคลากรได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่น โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานอาหารแช่เยือกแข็ง โรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ ที่ผลิตไส้กรอก โรงงานผัก ผลไม้อบแห้ง โรงงานขนมปัง อาหารขบเคี้ยว โรงงานผลิตภัณฑ์นม โรงงานผลิตเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และโรงงานผลิตไวน์ผลไม้ เป็นต้น

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          สำหรับผู้ประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหาร ควรค้นคว้าหาความรู้ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก และเมื่อมีความพร้อม ความสามารถ ก็อาจได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน จนถึงตำแหน่งสูงสุดตามเงื่อนไขและข้อตกลงขององค์กรนั้นๆ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
          อาจารย์ นักวิชาการ วิทยากรชุมชน นักธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้ผลิตอาหารอนามัย (Organic Food) ผู้แทนการขายอาหารเสริมต่างๆ ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป หรือเครื่องดื่ม ผลิตไวน์ผลไม้ ผู้นำเข้าสินค้าอาหาร และส่งออก ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการผลิตอาหารกับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และโรงงานนักชิมไวน์ เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2940 6158, 0 2579 5325–7  
www.ku.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th
มหาวิทยามหิดล www.mahidol.ac.th
สถาบันราชภัฏ www.fstrabhat.ac.th
สถาบันอาหาร National Food Institute www.nfi.or.th
Department of Export Promotion Ministry of Commerce: www.depthai.go.th, www.thaitrade.com

 

เนื้อหาดีดีจาก  กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/

70291

เข้าชม

10

ตอบกลับ

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

โพสต์เมื่อ 06/08/2552 18:57 | 0
คร้า อยากทำเปนเหมือนกัล ล ล >//< รอ Admin มาทำให้กินอยู่นะคะ 555++
โพสต์เมื่อ 21/03/2553 13:19 | 0

แล้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่ได้หรอ

โพสต์เมื่อ 16/05/2553 19:34 | 0

มีบอกแต่วิทยาศาสตร์การอาหาร  ไม่มีบอกเกี่ยวกับเชฟโดยตรงเลยหรอว่าเรียนที่ไหนได้บ้าง จบมาเริ่มทำงาน เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่ 9ล9

โพสต์เมื่อ 12/07/2553 11:29 | 0

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็มีนะครับ มี 3 สาขา 1. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 2. อุตสาหกรรมเกษตร 3. เทคโนโลยีการหมัก  มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

โพสต์เมื่อ 17/07/2553 10:14 | 0

แล้วเทคโนโลยีการหมักที่ลาดกระบังนี่เรียนยังไงครับ แล้วต้องเป็นเด็กสายวิทย์เท่านั้นหรือป่าว

โพสต์เมื่อ 22/10/2553 15:47 | 0
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่เรียนสาย วิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50ขึ้นไป เข้าสมัครโครงการรับตรง โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12พฤศจิกายน 2553ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.agr.ku.ac.th
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร
 2. หลักสูตรการจัดการศัตรูพืช
 3. หลักสูตรเคมีการเกษตร
 4. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
 5. หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
 6. หลักสูตรเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
** มีทุนการศึกษามากมายรออยู่นะจ๊ะ**
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร คุณวัชราภรณ์ ไตรเสนีย์ โทร 02-579-0588 ต่อ 1201 หรือ 086-509-5670
โพสต์เมื่อ 13/12/2553 13:54 | 0
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของ ม.เกษตรศาสตร์ อยู่ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร แต่ที่คณะนี้ ไม่ได้มีแค่สาขานี้สาขาเดียวน๊า ยังมีสาขาวิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และวิทยาการสิ่งทอ ซึ่งหลายๆ สาขาจะสามารถทำงานได้กว้างกว่าอุตสาหกรรมอาหาร คือเรียนจบแล้วทำงานได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน เครื่องสำอางค์

ที่สำคัญคือรับเฉพาะน้องๆ สายวิทย์ เท่านั้นนะ

สนใจลองไปที่ www.admission.agro.ku.ac.th จ้า
โพสต์เมื่อ 08/04/2554 15:09 | 0
อยากเรียนโว้ยยยยยยยยยยยยย
โพสต์เมื่อ 29/05/2554 00:32 | 0
อยากเข้าที่สุดเเล้ว

สู้ตายค่ะ
โพสต์เมื่อ 19/09/2554 09:19 | 0
ขอเดชะ ฝ่าละออง ธุลีพระบาท
ภัทร มหาราช ชาติสยาม
ทรงสถิต สฤษฏ์สุข ทุกเขตคาม
สมพระนาม พ่อหลวง ของปวงชน
ลูกกำเนิด เกิดบนดิน ถิ่นพ่อนี้
ใต้ร่มพระ บารมี ลี้ลมฝน
จนเติบใหญ่ ได้เรียนรู้ สู้เลี้ยงตน
องค์ภูมิพล คือมิ่งขวัญ มั่นแรงใจ
abac