จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษและแบบปกติ) จากวันที่ 9 ตุลาคม 2555

เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เนื่องจากในวันดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

(รายละเอียด) new2 (13 ก.ค. 55)

 

CU_P018779


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และ (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 4 – 13 ก.ค. 2555 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) รับผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/โครงการที่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการจุฬาฯ ชนบท หรือ ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น เช่นโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านศิลปะ หรือ คณะ/โครงการที่ต้องมีการทดสอบคุณสมบัติเฉพาะ ทาง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาฯ เป็นต้น รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 871 ที่นั่ง เข้าศึกษาในคณะต่างๆรวมทั้งสิ้น 15 คณะ

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการรับตรงพิเศษนี้จะต้องสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะและหรือสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดจากwww.admissions.chula.ac.th และ www.atc.chula.ac.th)

สำหรับผู้สมัครที่เลือกโครงการจุฬาชนบทและโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สามารถเลือกสนามสอบส่วนภูมิภาคได้อีก 3 สนาม ได้แก่

• สนามสอบจังหวัดขอนแก่น ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน

• สนามสอบจังหวัดพิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี

• สนามสอบจังหวัดตรัง ร.ร.สภาราชินี

2. โครงการรับตรง (แบบปกติ) รับผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/โครงการต่างๆ จำนวนรับทั้งสิ้น 1,012 ที่นั่งดังนี้

2.1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ใช้คะแนนสอบ GAT / PATรอบ 1/56 สอบตุลาคม 2555)

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

2.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

2.5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในรายการที่ 2.2-2.5 จะต้องสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะและ/หรือสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเฉพาะรายการที่ 2.3-2.5 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้งโครงการรับตรง(พิเศษ) และโครงการรับตรง(ปกติ) หากสมัครทั้ง 2โครงการ ต้องสมัคร ชำระเงิน และส่งเอกสารทั้งสองครั้ง

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 13 ก.ค. 2555 และจัดสอบข้อเขียน(ทฤษฎี)ระหว่างวันที่ 11 – 13 ส.ค. 2555 (โปรดศึกษารายละเอียดจาก www.admissions.chula.ac.th และ www.atc.chula.ac.th) สำหรับกำหนดการสมัครสอบทักษะและการสอบสัมภาษณ์ขอให้ติดตามข้อมูลที่จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ระเบียบการ รับสมัครสอบคัดเลือกฯและสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์www.atc.chula.ac.th หรือทางสถานีวิทยุจุฬาฯ คลื่น 101.5 รายการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-3970-4 ต่อ 0 เว็บไซต์ http://www.curadio.chula.ac.th/