สถานภาพการได้งานทำ       
     ทำงาน   ไม่ทำงาน   รายได้ 
             เฉลี่ย(บ.) 
คณะเกษตร    52 (41.94%)  72 (58.06%)  11,793.00
ภาคปกติ    49 (44.55%)  61 (55.45%)  10,301.06
  การจัดการศัตรูพืช  5 (50.00%)  5 (50.00%)  9,676.00
  คหกรรมศาสตร์  18 (48.65%)  19 (51.35%)  9,767.78
  เคมีการเกษตร  8 (38.10%)  13 (61.90%)  9,191.43
  วิทยาศาสตร์เกษตร  18 (42.86%)  24 (57.14%)  11,506.47
ภาคพิเศษ    3 (21.43%)  11 (78.57%)  35,166.67
  เกษตรเขตร้อนและการค้าระหว่างประเทศ นานาชาติ  3 (21.43%)  11 (78.57%)  35,166.67
คณะบริหารธุรกิจ    260 (69.15%)  116 (30.85%)  15,548.93
ภาคปกติ    189 (65.85%)  98 (34.15%)  15,742.57
  การเงิน  33 (63.46%)  19 (36.54%)  13,343.31
  การจัดการ  26 (53.06%)  23 (46.94%)  12,210.43
  การจัดการการผลิต  20 (55.56%)  16 (44.44%)  13,295.00
  การตลาด  24 (47.06%)  27 (52.94%)  16,412.50
  การบัญชี  86 (86.87%)  13 (13.13%)  17,962.21
ภาคพิเศษ    71 (79.78%)  18 (20.22%)  15,037.14
  การบัญชี  71 (79.78%)  18 (20.22%)  15,037.14
คณะประมง    46 (38.98%)  72 (61.02%)  9,761.74
ภาคปกติ    46 (38.98%)  72 (61.02%)  9,761.74
  การจัดการประมง  6 (33.33%)  12 (66.67%)  9,126.67
             
  1. เงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐาน กพ. ระดับปริญญาตรี เริ่มต้น 7,940 บาท     
  2. % ของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ คิดจากบัณฑิตที่ทำงานและหักผู้ที่ไม่ระบุเงินเดือนออกแล้ว
  ชีววิทยาประมง  6 (37.50%)  10 (62.50%)  9,760.00
  ผลิตภัณฑ์ประมง  16 (57.14%)  12 (42.86%)  10,163.75
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  13 (41.94%)  18 (58.06%)  10,409.23
  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  5 (20.00%)  20 (80.00%)  7,556.00
คณะมนุษยศาสตร์    151 (57.41%)  112 (42.59%)  12,345.10
ภาคปกติ    151 (57.41%)  112 (42.59%)  12,345.10
  การเดินทางและท่องเที่ยว  14 (77.78%)  4 (22.22%)  10,884.62
  การโรงแรม  17 (80.95%)  4 (19.05%)  11,231.25
  ดนตรีตะวันตก  9 (56.25%)  7 (43.75%)  10,133.33
  ดนตรีไทย  6 (40.00%)  9 (60.00%)  9,350.00
  ปรัชญาและศาสนา  6 (35.29%)  11 (64.71%)  16,166.67
  ภาษาจีน  13 (86.67%)  2 (13.33%)  19,615.38
  ภาษาญี่ปุ่น  10 (58.82%)  7 (41.18%)  16,300.00
  ภาษาไทย  28 (65.12%)  15 (34.88%)  10,824.62
  ภาษาฝรั่งเศส  5 (38.46%)  8 (61.54%)  12,100.00
  ภาษาเยอรมัน  7 (63.64%)  4 (36.36%)  10,271.43
  ภาษาอังกฤษ  13 (59.09%)  9 (40.91%)  12,516.67
  วรรณคดีไทย  6 (46.15%)  7 (53.85%)  11,583.33
  วรรณคดีอังกฤษ  8 (57.14%)  6 (42.86%)  10,571.43
  สื่อสารมวลชน  9 (32.14%)  19 (67.86%)  11,000.00
คณะวนศาสตร์    82 (60.29%)  54 (39.71%)  9,765.25
ภาคปกติ    82 (60.29%)  54 (39.71%)  9,765.25
  การจัดการทรัพยากรป่าไม้  24 (54.55%)  20 (45.45%)  9,443.26
  เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ  1 (14.29%)  6 (85.71%)  14,000.00
  วนศาสตร์ชุมชน  1 (100.00%)  -      7,940.00
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  29 (72.50%)  11 (27.50%)  9,963.79
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้  7 (53.85%)  6 (46.15%)  11,214.29
  วิศวกรรมป่าไม้  8 (66.67%)  4 (33.33%)  9,002.50
  สังคมวิทยาฯและวนศาสตร์ชุมชน  12 (63.16%)  7 (36.84%)  9,365.00
คณะวิทยาศาสตร์    112 (48.48%)  119 (51.52%)  13,922.50
ภาคปกติ    85 (46.20%)  99 (53.80%)  13,331.02
  คณิตศาสตร์  5 (33.33%)  10 (66.67%)  10,996.00
  เคมี  3 (30.00%)  7 (70.00%)  10,666.67
  เคมีอุตสาหกรรม  9 (64.29%)  5 (35.71%)  11,888.89
  จุลชีววิทยา  9 (52.94%)  8 (47.06%)  10,344.44
  ชีวเคมี  1 (20.00%)  4 (80.00%)  9,000.00
  ชีววิทยา  2 (33.33%)  4 (66.67%)  8,500.00
  พฤกษศาสตร์  3 (60.00%)  2 (40.00%)  8,333.33
  พันธุศาสตร์  1 (11.11%)  8 (88.89%)  8,000.00
  ฟิสิกส์  -      2 (100.00%)  -  
  รังสีประยุกต์และไอโซโทป  -      7 (100.00%)  -  
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  28 (77.78%)  8 (22.22%)  17,879.63
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  1 (14.29%)  6 (85.71%)  10,000.00
  วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  1 (12.50%)  7 (87.50%)  15,000.00
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2 (40.00%)  3 (60.00%)  11,500.00
  สถิติ  19 (61.29%)  12 (38.71%)  11,727.50
  สัตววิทยา  1 (14.29%)  6 (85.71%)  18,550.00
ภาคพิเศษ    27 (57.45%)  20 (42.55%)  15,740.74
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  27 (57.45%)  20 (42.55%)  15,740.74
คณะวิศวกรรมศาสตร์  334 (48.48%)  355 (51.52%)  17,184.24
ภาคปกติ    214 (53.63%)  185 (46.37%)  18,053.89
  วิศวกรรมการบินและอวกาศ  13 (48.15%)  14 (51.85%)  18,291.67
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  44 (83.02%)  9 (16.98%)  18,862.79
  วิศวกรรมเคมี  4 (30.77%)  9 (69.23%)  30,050.00
  วิศวกรรมเครื่องกล  35 (50.72%)  34 (49.28%)  18,191.43
  วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  11 (52.38%)  10 (47.62%)  12,772.73
  วิศวกรรมไฟฟ้า  30 (50.85%)  29 (49.15%)  18,227.67
  วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  17 (56.67%)  13 (43.33%)  18,088.24
  วิศวกรรมโยธา  31 (60.78%)  20 (39.22%)  13,841.94
  วิศวกรรมวัสดุ  3 (33.33%)  6 (66.67%)  9,970.00
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  5 (27.78%)  13 (72.22%)  15,000.00
  วิศวกรรมอุตสาหการ  21 (42.86%)  28 (57.14%)  23,952.38
ภาคพิเศษ    120 (41.38%)  170 (58.62%)  15,642.27
  การจัดการการบิน  3 (20.00%)  12 (80.00%)  13,666.67
  เทคโนโลยีการบิน  7 (53.85%)  6 (46.15%)  15,142.86
  วิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธุรกิจ  1 (12.50%)  7 (87.50%)  21,000.00
  วิศวกรรมเคมี  5 (38.46%)  8 (61.54%)  15,800.00
  วิศวกรรมเครื่องกล  30 (39.47%)  46 (60.53%)  15,990.00
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ นานาชาติ  17 (54.84%)  14 (45.16%)  18,352.94
  วิศวกรรมไฟฟ้า  19 (55.88%)  15 (44.12%)  13,649.47
  วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  7 (43.75%)  9 (56.25%)  14,833.33
  วิศวกรรมวัสดุ  5 (50.00%)  5 (50.00%)  14,770.00
  วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์  4 (26.67%)  11 (73.33%)  13,000.00
  วิศวกรรมอุตสาหการ  22 (37.29%)  37 (62.71%)  15,842.73
คณะศึกษาศาสตร์    108 (72.48%)  41 (27.52%)  11,037.92
ภาคปกติ    108 (72.48%)  41 (27.52%)  11,037.92
  การสอนคณิตศาสตร์  25 (100.00%)  -      9,686.60
  การสอนวิทยาศาสตร์  25 (89.29%)  3 (10.71%)  8,722.80
  คหกรรมศาสตรศึกษา  9 (52.94%)  8 (47.06%)  11,850.00
  ธุรกิจศึกษา  12 (75.00%)  4 (25.00%)  12,818.33
  พลศึกษา (ศษ.บ.)  23 (56.10%)  18 (43.90%)  14,261.74
  ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา (วท.บ.)  -      2 (100.00%)  -  
  ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา (ศศ.บ.)  1 (50.00%)  1 (50.00%)  10,000.00
  สุขศึกษา  13 (72.22%)  5 (27.78%)  10,259.23
เศรษฐศาสตร์    135 (43.69%)  174 (56.31%)  13,564.81
ภาคปกติ    111 (48.68%)  117 (51.32%)  13,709.77
  ธุรกิจการเกษตร  14 (45.16%)  17 (54.84%)  14,676.92
  เศรษฐศาสตร์  34 (53.13%)  30 (46.88%)  12,788.68
  เศรษฐศาสตร์เกษตร  37 (46.25%)  43 (53.75%)  13,507.84
  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  26 (49.06%)  27 (50.94%)  14,718.08
ภาคพิเศษ    24 (29.63%)  57 (70.37%)  12,900.42
  เศรษฐศาสตร์  24 (29.63%)  57 (70.37%)  12,900.42
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  17 (47.22%)  19 (52.78%)  13,937.50
ภาคปกติ    17 (47.22%)  19 (52.78%)  13,937.50
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์  4 (36.36%)  7 (63.64%)  15,000.00
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  13 (52.00%)  12 (48.00%)  13,692.31
คณะสังคมศาสตร์    113 (48.92%)  118 (51.08%)  13,051.61
ภาคปกติ    99 (52.38%)  90 (47.62%)  12,379.49
  จิตวิทยา  33 (56.90%)  25 (43.10%)  12,280.00
  นิติศาสตร์  -      2 (100.00%)  -  
  ประวัติศาสตร์  19 (70.37%)  8 (29.63%)  10,168.42
  ภูมิศาสตร์  1 (7.69%)  12 (92.31%)  15,000.00
  รัฐศาสตร์  36 (53.73%)  31 (46.27%)  13,022.57
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  10 (45.45%)  12 (54.55%)  14,396.00
ภาคพิเศษ    14 (33.33%)  28 (66.67%)  17,756.43
  รัฐศาสตร์  14 (33.33%)  28 (66.67%)  17,756.43
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  112 (49.78%)  113 (50.22%)  14,074.95
ภาคปกติ    103 (51.50%)  97 (48.50%)  14,336.47
  เทคโนโลยีการบรรจุ  25 (65.79%)  13 (34.21%)  13,900.00
  เทคโนโลยีชีวภาพ  5 (17.24%)  24 (82.76%)  18,300.00
  เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์  13 (50.00%)  13 (50.00%)  11,149.23
  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  14 (63.64%)  8 (36.36%)  12,142.86
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  27 (57.45%)  20 (42.55%)  19,119.23
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ  7 (33.33%)  14 (66.67%)  10,428.57
  วิศวกรรมอาหาร  12 (70.59%)  5 (29.41%)  11,523.33
ภาคพิเศษ    9 (36.00%)  16 (64.00%)  11,111.11
  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  9 (36.00%)  16 (64.00%)  11,111.11
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  15 (68.18%)  7 (31.82%)  9,514.00
ภาคปกติ    15 (68.18%)  7 (31.82%)  9,514.00
  เทคนิคการสัตวแพทย์  15 (68.18%)  7 (31.82%)  9,514.00
             -  
     463 (59.44%)  316 (40.56%)  12,705.09
             -  
คณะเกษตร กำแพงแสน  132 (51.16%)  126 (48.84%)  9,508.26
ภาคปกติ    132 (51.16%)  126 (48.84%)  9,508.26
  กีฏวิทยา  5 (45.45%)  6 (54.55%)  8,588.00
  เกษตรกลวิธาน  13 (40.63%)  19 (59.38%)  9,897.69
  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  16 (76.19%)  5 (23.81%)  8,212.00
  ปฐพีวิทยา  9 (52.94%)  8 (47.06%)  8,460.00
  พืชไร่นา  10 (32.26%)  21 (67.74%)  9,308.60
  พืชสวน  21 (44.68%)  26 (55.32%)  8,490.48
  โรคพืช  19 (55.88%)  15 (44.12%)  10,707.37
  ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  9 (36.00%)  16 (64.00%)  8,534.44
  สัตวศาสตร์  30 (75.00%)  10 (25.00%)  10,857.14
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  95 (47.50%)  105 (52.50%)  14,897.20
ภาคปกติ    78 (47.85%)  85 (52.15%)  14,724.36
  วิศวกรรมการอาหาร  17 (54.84%)  14 (45.16%)  13,882.35
  วิศวกรรมเกษตร  15 (46.88%)  17 (53.13%)  13,800.00
  วิศวกรรมเครื่องกล  21 (47.73%)  23 (52.27%)  17,261.90
  วิศวกรรมชลประทาน  -      -      -  
  วิศวกรรมโยธา  14 (37.84%)  23 (62.16%)  14,071.43
  วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน  11 (57.89%)  8 (42.11%)  13,272.73
ภาคพิเศษ    17 (45.95%)  20 (54.05%)  15,796.00
  วิศวกรรมการอาหาร  2 (28.57%)  5 (71.43%)  11,470.00
  วิศวกรรมเครื่องกล  5 (50.00%)  5 (50.00%)  14,200.00
  วิศวกรรมโยธา  10 (50.00%)  10 (50.00%)  17,875.00
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  110 (63.22%)  64 (36.78%)  11,959.77
ภาคปกติ    93 (65.49%)  49 (34.51%)  11,699.84
  ภาษาอังกฤษ  35 (70.00%)  15 (30.00%)  11,502.06
  วิทยาการคอมพิวเตอร์  28 (82.35%)  6 (17.65%)  14,891.79
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  16 (64.00%)  9 (36.00%)  8,709.06
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  14 (42.42%)  19 (57.58%)  9,214.29
ภาคพิเศษ    17 (53.13%)  15 (46.88%)  13,554.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  17 (53.13%)  15 (46.88%)  13,554.00
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  24 (60.00%)  16 (40.00%)  10,159.17
ภาคปกติ    11 (73.33%)  4 (26.67%)  10,825.45
  เกษตรศาสตร์  10 (71.43%)  4 (28.57%)  10,108.00
  ศึกษาศาสตร์-เกษตร  1 (100.00%)  -      18,000.00
ภาคพิเศษ    13 (52.00%)  12 (48.00%)  9,595.38
  วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)  13 (52.00%)  12 (48.00%)  9,595.38
คณะสัตวแพทยศาสตร์  102 (95.33%)  5 (4.67%)  16,130.36
ภาคปกติ    102 (95.33%)  5 (4.67%)  16,130.36
  สัตวแพทยศาสตร์  102 (95.33%)  5 (4.67%)  16,130.36

นำมาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    เอกสารตัวเต็ม   หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อน้อง ๆนะครับ  Laughing

 

อันต่อมาของ มหิดล นะครับ

สถานะภาพจำนวนบัณฑิต
ทำงานแล้ว 2,085
ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ 79
ยังไม่ได้ทำงาน 648
กำลังศึกษาต่อ 467
รวมทั้งสิ้น 3271
สาเหตุที่ยังไม่ได้งานจำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 79
ยังไม่ประสงค์ทำงาน 398
รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 56
หางานทำไม่ได้ 113
อื่น ๆ 2
รวมทั้งสิ้น 648
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 102
น้อยกว่า 10,000 509
10,000 - 14,999 778
15,000 - 19,999 313
20,000 - 24,999 171
25,000 - 29,999 41
30,000 ขึ้นไป 250
รวมทั้งสิ้น 2,164

 

สรุปจำนวนบัณฑิตจำแนกตามความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งาน

ความสามารถพิเศษจำนวนบัณฑิต
ไม่ระบุ 48
ด้านภาษาต่างประเทศ 737
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 685
ด้านกิจกรรมสันทนาการ 101
ด้านศิลปะ 33
ด้านกีฬา 72
ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง 29
อื่น ๆ 459
รวมทั้งสิ้น 2,164

 

ข้อสังเกตุ

1. พยาบาลเงินเดือนเฉลี่ยน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะทำงานกับราชากร แต่ถึงยังไง ทุกคนจบมามีงานทำ 99.99 % ถ้าเป็นคณะอื่นยังมีหางานทำไม่ได้บ้างเหอะ หรือบางคนอาจจะตอบว่าไม่อยากทำงานก็ตอบ

2 คณะที่ทำงานน้อยที่สุด คือ SC หรือวิทยาศาสตร์นั่นเอง

3 แพทย์ที่จบมาจากศิริราช เงินเดือน 30,000 + จัดได้ว่าเยอะมาก

4 คณะที่น่าสนใจอีกคณะนึงคือ สัตวแพทย์ คนตอบแทน 15000 ขึ้นไปเยอะและที่สำคัญโอกาศได้งานสูง

5  เด็กมหิดลอินเตอร์  เงินเดือน สูงมาก