โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครวันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555มีรายละเอียดดังนี้

 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64