ชีทติว Tutor Chanel ชุดล่าสุด ( เพื่อคนยังไม่รู้ )

GAT 1 โดย อ.ปิง
GAT 2 โดย อ.อริสรา
PAT 1 โดย รศ.สมัย
PAT 2 โดย อ.อุไรวรรณ
ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี
คณิตศาสตร์ โดย อ.มนตรี ( พี่ช้าง )
ชีววิทยา โดย นพ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง ออกอากาศ 17 ต.ค. 2552
สังคมศึกษา โดย อ.ปิง ออกอากาศวันที่ 17 และ 24 ต.ค. 2552
สังคมศึกษา โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
คณิตศาสตร์ โดย อ.สุพัฒน์ พลสุธรรม์
คณิตศาสตร์ (เมตริกซ์ และกำหนดการเชิงเส้น) โดย อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (ออกอากาศ 16 ม.ค. 53)
เคมี โดย อ.อุ๊
วิชาฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (พี่อั้ม จาก The Brain)
วิชาภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่แนน จาก Enconcept
วิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.สุมณี วิทิตกูล จากโรงเรียนสตรีวิทยา
คณิตศาสตร์ โดย อ.ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (อ.เจี๋ย)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ
แนวข้อสอบวิชาเคมีเข้ามหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ สุธน เสถียรยานนท์
วิทยาศาสตร์ โดย อ.ณัฐพล โยธาธิติกุล ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552
สังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ (อ.ป๊อป) ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552
ภาษาอังกฤษ โดย อ.วนิดา ยาณรักษา
คณิตศาสตร์ โดย อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ) ออกอากาศ 2 มกราคม 2553
ภาษาอังกฤษ โดย อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน) ออกอากาศ 2 มกราคม 2553
ภาษาไทย โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ (ออกอากาศ 16 ม.ค. 53)
 

 

 

 

 

 ด้านล่างนี้เป็นของ ETV

ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา อังกฤษ    Download

 

 

ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา ชีววิทยา
ชีวะ 1 ระบบนิเวศ ตอนที่ 1
ชีวะ 2 ระบบนิเวศ ตอนที่ 2
ชีวะ 3 ระบบนิเวศ ตอนที่ 3
ชีวะ 4 ระบบนิเวศ ตอนที่ 4
ชีวะ 5 ส่วนประกอบของเซลล์
ชีวะ 6 การลำเลียงสารผ่านเซลล์
ชีวะ 7 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ
ชีวะ 8 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย

ชีวะ 9 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย

ชีวะ 10 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตอนที่ 1
ชีวะ 11 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตอนที่ 2
ชีวะ 12 การแบ่งเซลล์
ชีวะ 13 โครโมโซมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ชีวะ 14 สารพันธุกรรม
ชีวะ 15 เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวะ 16 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

  ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา เคมี
เคมี 1-5 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
เคมี 6-7 ธาตุและสารประกอบ
เคมี 8-9 ปฏิกิริยาเคมี
เคมี 10-12 สารชีวโมเลกุล
เคมี 13-14 ปิโตรเลียม
เคมี 15-16 พอลิเมอร์

 

 

 

  ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1 การทำโจทย์ข้อสอบ ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ 2 การทำโจทย์ข้อสอบ ตอนที่ 2
คณิตศาสตร์ 3 เซต
คณิตศาสตร์ 4 ตรรกศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 5 ระบบจำนวนจริง
คณิตศาสตร์ 6 ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น
คณิตศาสตร์ 7 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลลอกการิทึม
คณิตศาสตร์ 8 ตรีโกณมิติ
คณิตศาสตร์ 9 เซต

 

คณิตศาสตร์ 10 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลลอกการิทึม
คณิตศาสตร์ 11 อนุกรมเลขคณิต
คณิตศาสตร์ 12 เลขยกกำลัง
คณิตศาสตร์ 13 เอกซ์โปเนนเชียล
คณิตศาสตร์ 14 ตรรกศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์ 15 จำนวนจริง
คณิตศาสตร์ 16 การนับ

 

 

  ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 1-2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 1 - 2
ฟิสิกส์ 3 แรงในสนามความโน้มถ่วง
ฟิสิกส์ 4-5 แรงในสนามไฟฟ้า ครั้งที่ 1 - 2
ฟิสิกส์ 6-7 แรงในสนามแม่เหล็ก ครั้งที่ 1 - 2
ฟิสิกส์ 8-11 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ครั้งที่ 1 - 4
ฟิสิกส์ 12 - 14 คลื่น ครั้งที่ 1 - 3
ฟิสิกส์ 15 - 16 กัมมันตภาพรังสี ครั้งที่ 1 - 2

  

  ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทย 1 แนะนำข้อสอบ
ภาษาไทย 2 การอ่านจับใจความ ตอนที่ 1
ภาษาไทย 3 การอ่านจับใจความ ตอนที่ 2
ภาษาไทย 4 ภาษากับการแสดงความคิด
ภาษาไทย 5 วรรณศิลป์ ตอนที่ 1
ภาษาไทย 6 วรรณศิลป์ ตอนที่ 2
ภาษาไทย 7 วรรณศิลป์ ตอนที่ 3
ภาษาไทย 8 ธรรมชาติของภาษา
ภาษาไทย 9 การสร้างคำ
ภาษาไทย 10 ประโยค
ภาษาไทย 11 ราชาศัพท์
ภาษาไทย 12 ระดับภาษา
ภาษาไทย 13 ข้อบกพร่องการใช้ภาษา
ภาษาไทย 14 การบรรยาย การพรรณนา การอธิบาย
ภาษาไทย 15 สำนวนไทย
ภาษาไทย 16 เสียง
ภาษาไทย 17 ทบทวนความรู้

 

 

 

 

  ติวเข้มเตรียสอบ O-NET วิชา สังคม
สังคม 1 มนุษย์กับสังคม
สังคม 2 ศาสนาสำคัญของโลก
สังคม 3 การเมืองการปกครอง
สังคม 4 กฎหมายสำหรับประชาชน
สังคม 5 พุทธศาสนา
สังคม 6 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 1
สังคม 7 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2
สังคม 8 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 3
สังคม 9 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 4
สังคม 10 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1
สังคม 11 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2
สังคม 12 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 3
สังคม 13 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 4
สังคม 14 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1
สังคม 15 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2
สังคม 16 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3
สังคม 17 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4
 

 

 

   etv เข้าขายชุดละ 750 บ. (ไม่เเน่ใจนะ)   เป็นชีติว รุ่นปี 50 มั้ง

.........................................................................................................................................................