รับสมัคร ทุนรัตนมงคล ม.หอการค้าไทย 2556


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุน

ทุนรัตนมงคล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

จำนวนทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มอบทุนรัตนมงคล (นามทุนพระราชทาน) แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ จำนวนทั้งสิ้น 265 ทุน โดยแบ่งออกเป็น

 • 8 คณะวิชา จำนวนคณะวิชาละ 30 ทุน
 • วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 25 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ สายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

 1. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เต็มจำนวน หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย) ระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
 2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Hybrid Learning 1 ชุด

ค่าประกันการรับทุนการศึกษา

 1. เงินประกันการรับทุนการศึกษา 10,000 บาท
  มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินประกันภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

 1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  200 บาท 
 2. ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ  1,000 บาท
 3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย  500 บาท
 4. ค่าประกันของเสียหาย  500 บาท
  (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)
 5. ค่ากิจกรรมนักศึกษาภาคเรียนละ 300 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 1,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนต้องชำระเอง

 1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนต้องชำระเอง 3,500 บาท
  (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,000 บาท)
 2. เงินประกัน 10,000 บาท
  มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินประกันภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
   

กำหนดการรับสมัคร

 1. รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม ถึงวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ทางเว็บ
 4. ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 5. รายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา วันจันทร์ที่ 5 - วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ที่กองสวัสดิการนักศึกษา
 

การรายงานตัว  เอกสารประกอบการรายงานตัว

 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับทุน จำนวน 1 ชุด

   
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัวที่
กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2555 
(พร้อมชำระเงินประกันการรับทุนและค่าใช้จ่าย)


หมายเหตุ
กรุณานำหลักฐานการสมัครมาให้ครบถ้วนในวันสอบ และถ้าข้อมูลที่บันทึกในใบสมัครไม่เป็นความจริงมหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์ไม่ให้รับทุนการศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัคร