ราชบัณฑิต เผยศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่เขียนไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ ล่าสุดเตรียมเสนอแก้ไขใหม่ 176 คำศัพท์  เช่น เรดาร์ โควต้า เป็นต้น

 
          จากกรณีที่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หากเขียนเป็นภาษาไทยแล้วไม่มีวรรณยุกต์ จนอาจทำให้ประชาชนบางคนเกิดความสับสนว่าเขียนอย่างไรกันแน่นั้น อย่างก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน นางกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางกองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นประมาณ 300 ชุด เพื่อสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงการเขียนคำที่ยืมจากภาษาอังกฤษใหม่ จำนวน 176 คำ ที่เขียนผิด และออกเสียงไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ตามอักขรภาษาไทย โดยหากผลการสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรเปลี่ยนคำไหน ก็จะนำไปบรรจุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ต่อไป
 
สำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในแบบสำรวจ เพื่อขอความเห็นในการเปลี่ยนแปลงการเขียนใหม่ ดังนี้
 
1. คำที่ใส่เครื่องหมายไม้ไต่คู้เพื่อแสดงสระเสียงสั้น ได้แก่
 
           ซีเมนต์ เปลี่ยนเป็น ซีเม็นต์
           เซต เปลี่ยนเป็น เซ็ต
           เซนติกรัม เปลี่ยนเป็น เซ็นติกรัม
           เซนติเกรด เปลี่ยนเป็น เซ็นติเกรด
           เซนติลิตร เปลี่ยนเป็น เซ็นติลิตร
           ไดเรกตริกซ์ เปลี่ยนเป็น ไดเร็กตริก
           เทนนิส เปลี่ยนเป็น เท็นนิส
           นอต เปลี่ยนเป็น น็อต
           นิวตรอน เปลี่ยนเป็น นิวตร็อน
           เนตบอล เปลี่ยนเป็น เน็ตบอล


           เนปจูน เปลี่ยนเป็น เน็ปจูน
           เบนซิน เปลี่ยนเป็น เบ็นซิน
           แบคทีเรีย เปลี่ยนเป็น แบ็คทีเรีย
           มะฮอกกานี เปลี่ยนเป็น มะฮ็อกกานี
           เมตริก เปลี่ยนเป็น เม็ตตริก
           เมตริกตัน เปลี่ยนเป็น  เม็ตริกตัน
           แมงกานิน เปลี่ยนเป็น แม็งกานิน
           อิเล็ก ตรอน เปลี่ยนเป็น อิเล็กตร็อน
           เฮกโตกรัม เปลี่ยนเป็น เฮ็กโตกรัม
           เฮกโตลิตร เปลี่ยนเป็น เฮ็กโตลิตร
 
2. คำที่เปลี่ยนตัวพยัญชนะเป็นอักษรสูง ได้แก่
 
           คอร์ด เปลี่ยนเป็น ขอร์ด
           แคโทด เปลี่ยนเป็น แคโถด
           ซัลเฟต เปลี่ยนเป็น ซัลเฝต
           ไทเทรต เปลี่ยนเป็น ไทเถรต
           ไนต์คลับ เปลี่ยนเป็น ไน้ต์ขลับ
           พาร์เซก เปลี่ยนเป็น พาร์เส็ก
           แฟลต เปลี่ยนเป็น แฝล็ต
           สเปกโทร สโกป เปลี่ยนเป็น สเป็กโทรสโขป
           ไอโซโทป เปลี่ยนเป็น ไอโซโถป

 
3. คำที่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก ได้แก่
 
           กอริลลา เปลี่ยนเป็น กอริลล่า
           แกโดลิเนียม เปลี่ยนเป็น แกโดลิเนี่ยม
           แกมมา เปลี่ยนเป็น แกมม่า
           แกลเลียม เปลี่ยนเป็น แกลเลี่ยม
           คูเรียม เปลี่ยนเป็น คูเรี่ยม
           แคดเมียม เปลี่ยนเป็น แคดเมี่ยม
           แคลเซียม เปลี่ยนเป็น แคลเซี่ยม
           แคลอรี เปลี่ยนเป็น แคลอรี่
           โครเมียม เปลี่ยนเป็น โครเมี่ยม
           ซิงโคนา เปลี่ยนเป็น ซิงโคน่า
           

           ซิลิคอน เปลี่ยนเป็น ซิลิค่อน
           ซีเซียม เปลี่ยนเป็น ซีเซี่ยม
           ซีนอน เปลี่ยนเป็น ซีน่อน
           ซีเรียม เปลี่ยนเป็น ซีเรี่ยม
           โซลา เปลี่ยนเป็น โซล่า
           ดอลลาร์ เปลี่ยนเป็น ดอลล่าร์
           เทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น เท็คโนโลยี่
           แทนทาลัม เปลี่ยนเป็น แทนทาลั่ม
           ไทเทเนียม เปลี่ยนเป็น ไทเทเนี่ยม
           เนบิวลา เปลี่ยนเป็น เนบิวล่า


           ไนลอน เปลี่ยนเป็น ไนล่อน
           แบเรียม เปลี่ยนเป็น แบเรี่ยม
           ปริซึม เปลี่ยนเป็น ปริซึ่ม
           ปิโตรเลียม เปลี่ยนเป็น ปิโตรเลี่ยม
           แพลทินัม เปลี่ยนเป็น แพลทินั่ม
           ฟังก์ชัน เปลี่ยนเป็น ฟังก์ชั่น
           ฟาทอม เปลี่ยนเป็น ฟาท่อม
           ไมครอน เปลี่ยนเป็น ไมคร่อน
           ยิปซัม เปลี่ยนเป็น ยิปซั่ม
           ยูเรเนียม เปลี่ยนเป็น ยูเรเนี่ยม

           เลเซอร์ เปลี่ยนเป็น เลเซ่อร์
           วอลเลย์บอล เปลี่ยนเป็น วอลเล่ย์บอล
           อะลูมิเนียม เปลี่ยนเป็น อะลูมิเนี่ยม
           อีเทอร์ เปลี่ยนเป็น อีเท่อร์
           เอเคอร์ เปลี่ยนเป็น เอเค่อร์
           แอลฟา เปลี่ยนเป็น แอลฟ่า
           ฮาห์เนียม เปลี่ยนเป็น ฮาห์เนี่ยม
           ฮีเลียม เปลี่ยนเป็น ฮีเลี่ยม

 
4. คำที่ใส่ ห นำเพื่อแสดงเสียงวรรณยุกต์เอก ได้แก่
 
           กะรัต เปลี่ยนเป็น กะหรัต
           แกรนิต เปลี่ยนเป็น แกรหนิต
           คลินิก เปลี่ยนเป็น คลิหนิก
           คาทอลิก เปลี่ยนเป็น คาทอหลิก
           คาร์บอเนต เปลี่ยนเป็น คาร์บอเหนต
           คาร์บอลิก เปลี่ยนเป็น คาร์บอหลิก
           โคออร์ดิเนต เปลี่ยนเป็น โคออร์ดิเหนต
           รูเล็ตต์ เปลี่ยนเป็น รูเหล็ตต์
 

5. คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์โท ได้แก่
 
           กลูโคส เปลี่ยนเป็น กลูโค้ส
           กิโลไซเกิล เปลี่ยนเป็น กิโลไซเกิ้ล
           กิโลเมตร เปลี่ยนเป็น กิโลเม้ตร
           กิโลเฮิรตซ์ เปลี่ยนเป็น กิโลเฮิ้รตซ์
           กีตาร์ เปลี่ยนเป็น กีต้าร์
           แกรไฟต์ เปลี่ยนเป็น แกรไฟ้ต์
           คาร์บอน เปลี่ยนเป็น คาร์บ้อน
           คาร์บูเรเตอร์ เปลี่ยนเป็น คาร์บูเรเต้อร์
           เคเบิล เปลี่ยนเป็น เคเบิ้ล
           โควตา เปลี่ยนเป็น โควต้า


           ชอล์ก เปลี่ยนเป็น ช้อล์ก
           ซอส เปลี่ยนเป็น ซ้อส
           โซเดียม เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยม
           ไดนาไมต์ เปลี่ยนเป็น ไดนาไม้ต์
           แทนเจนต์ เปลี่ยนเป็น แทนเจ้นต์
           แทรกเตอร์ เปลี่ยนเป็น แทรกเต้อร์
           นิกเกิล เปลี่ยนเป็น นิกเกิ้ล
           ไนต์คลับ เปลี่ยนเป็น ไน้ต์ขลับ
           ไนโตรเจน เปลี่ยนเป็น ไนโตรเจ้น
           บารอมิเตอร์ เปลี่ยนเป็น บารอมิเต้อร์

           บีตา เปลี่ยนเป็น บีต้า
           ปาทังกา เปลี่ยนเป็น ปาทังก้า
           ปาร์เกต์ เปลี่ยนเป็น ปาร์เก้ต์
           พลาสติก เปลี่ยนเป็น พล้าสติก
           ฟาสซิสต์ เปลี่ยนเป็น  ฟ้าสซิสต์
           มอเตอร์ เปลี่ยนเป็น มอเต้อร์
           เมตร เปลี่ยนเป็น เม้ตร
           ไมกา เปลี่ยนเป็น ไมก้า
           ยีราฟ เปลี่ยนเป็น ยีร้าฟ
           เรดอน เปลี่ยนเป็น เรด้อน


           เรดาร์ เปลี่ยนเป็น เรด้าร์
           เรเดียม เปลี่ยนเป็น เรเดี้ยม
           ลิกไนต์ เปลี่ยนเป็น  ลิกไน้ต์
           แวนดา เปลี่ยนเป็น แวนด้า
           อาร์กอน เปลี่ยนเป็น อาร์ก้อน
           แอนติบอดี เปลี่ยนเป็น แอนติบอดี้
           เฮิรตซ์ เปลี่ยนเป็น เฮิ้รตซ์
           ไฮดรา เปลี่ยนเป็น ไฮดร้า
           ไฮโดรเจน เปลี่ยนเป็น ไฮโดรเจ้น
 
6. คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี ได้แก่
 
           กราฟ เปลี่ยนเป็น กร๊าฟ
           ก๊อซ เปลี่ยนเป็น ก๊อซ
           กอล์ฟ เปลี่ยนเป็น ก๊อล์ฟ
           เกาต์ เปลี่ยนเป็น เก๊าต์
           ออกไซด์ เปลี่ยนเป็น อ๊อกไซด์
           โคบอลต์ เปลี่ยนเป็น โคบ๊อลต์
           ดราฟต์ เปลี่ยนเป็น ดร๊าฟต์
           ดัตช์ เปลี่ยนเป็น ดั๊ตช์
           ดิสโพรเซียม เปลี่ยนเป็น ดิ๊สโพรเซี่ยม
           เดกซ์โทรส เปลี่ยนเป็น เด๊กโทรัส


           เต็นท์ เปลี่ยนเป็น เต๊นท์
           บาสเกตบอล เปลี่ยนเป็น บ๊าสเก้ต บอล
           บิสมัท เปลี่ยนเป็น บิ๊สมั้ท
           แบงก์ เปลี่ยนเป็น แบ๊งก์
           โบต เปลี่ยนเป็น โบ๊ต
           ปลาสเตอร์ เปลี่ยนเป็น ปล๊าสเต้อร์
           ปิกนิก เปลี่ยนเป็น ปิ๊กหนิก
           ออกซิเจน เปลี่ยนเป็น อ๊อกซิเย่น
           ออกซิเดชัน เปลี่ยนเป็น อ๊อก ซิเดชั่น
           ออกไซด์ เปลี่ยนเป็น อ๊อกไซด์

           อาร์ต เปลี่ยนเป็น อ๊าร์ต
           เอกซเรย์ เปลี่ยนเป็น เอ๊กซเรย์
           แอสไพริน เปลี่ยนเป็น แอ๊สไพริน
           แอสฟัลต์ เปลี่ยนเป็น แอ๊สฟัลต์
           โอ๊ด เปลี่ยนเป็น โอ๊ต

 

7. คำที่มีหลายพยางค์ ได้แก่
 
           คอนเดนเซอร์ เปลี่ยนเป็น ค็อนเด็นเซ่อร์
           คอนแวนต์ เปลี่ยนเป็น ค็อนแว็นต์
           คอนเสิร์ต เปลี่ยนเป็น ค็อนเสิร์ต
           คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็น ค็อมพิ้วเต้อร์
           คอมมานโด เปลี่ยนเป็น ค็อมมานโด
           คอมมิวนิสต์ เปลี่ยนเป็น ค็อมมิวนิสต์
           คูปอง เปลี่ยนเป็น คูป็อง
           เครดิตฟองซิเอร์ เปลี่ยนเป็น เครดิตฟ็องซิเอร์
           แคดเมียม เปลี่ยนเป็น แค็ดเมี่ยม
           แคปซูล เปลี่ยนเป็น แค็ปซูล
 

           แคลเซียมไซคลาเมต เปลี่ยนเป็น แคลเซี่ยมไซคลาเมต
           ช็อกโกเลต/ ช็อกโกแลต เปลี่ยนเป็น ช็อกโกแล็ต
           เซนติเมตร เปลี่ยนเป็น เซ็นติเม้ตร
           โซเดียมคาร์บอเนต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมคาร์บอเหนต
           โซเดียมไซคลาเมต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไซคลาเหมต
           โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต
           โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไฮโดร เจ้นคาร์บอเหนต
           ดีเปรสชัน เปลี่ยนเป็น ดีเปร๊สชั่น
           เทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น เท็คโนโลยี่
           แทรกเตอร์ เปลี่ยนเป็น แทร็กเต้อร์


           แบดมินตัน เปลี่ยนเป็น แบ็ดมินตั้น
           แบตเตอรี่ เปลี่ยนเป็น แบ็ตเตอรี่
           พลาสมา เปลี่ยนเป็น พล้าสม่า
           โพแทสเซียม เปลี่ยนเป็น โพแท้สเซี่ยม
           เมนทอล เปลี่ยนเป็น เม็นท่อล
           แมงกานีส เปลี่ยนเป็น แม็งกานี้ส
           แมกนีเซียม เปลี่ยนเป็น แม็กนีเซี่ยม
           รีดักชัน เปลี่ยนเป็น รีดั๊กชั่น
           ลอการิทึม เปลี่ยนเป็น ล็อกการิทึ่ม
           สเปกตรัม เปลี่ยนเป็น สเป๊กตรั้ม
 

           สเปกโทรสโกป เปลี่ยนเป็น สเป็กโตรสโขป
           ออกซิเดชัน เปลี่ยนเป็น อ๊อกซิเดชั่น
           อัลตราไวโอเลต เปลี่ยนเป็น อัลตร้าไวโอเหล็ต
           แอกทิเนียม เปลี่ยนเป็น แอ๊กทิเนี่ยม
           แอนติอิเล็ก ตรอน เปลี่ยนเป็น แอ็นติอิเล็กตร็อน
           เฮกตาร์ เปลี่ยนเป็น เฮ็กต้าร์
           เฮกโตเมตร เปลี่ยนเป็น เฮ็กโตเม้ตร


 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

Credit  Kapook.com