รับตรง และ โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2556

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษศจิกายน 2555

รายละเอียดโครงการ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2556

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์
- สอบได้คะเเนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1-3 
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5

 

การให้โควตาบุตรของบุคลากร สจล. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์
- GPA X ไม่ต่ำกว่า 2.75


น้าเว็บไซต์หลัก  http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php