โครงการ Tour KMUTT

 • หลักการและเหตุผล

  เนื่องจากสังคมโลกและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพลวัตสูงยิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนคิดวิเคราะห์ วิธีการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งในด้านนวัตกรรม ด้านการวิจัยและเทคโนโลยี อีกทั้งในเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อที่จะสร้างฐานกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงมีส่วนในการสร้างบัณฑิต ด้วยการปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็น นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย จนสำเร็จไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ด้วยปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี

  ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักในกลุ่มโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ให้ได้ทราบถึงความสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหลักสูตรคณะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดจากโครงการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีขึ้น จึงได้จัดโครงการ Tour KMUTT เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป

 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครูแนะแนวและนักเรียนได้ทราบถึงศักยภาพและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ

  2. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับครูแนะแนวและนักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT

  3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT

 • ระยะเวลาในการจัดโครงการ

  เปิดรับสมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น.

  การดำเนินการในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00 – 16.00 น.

 • วิธีการรับสมัคร

  ดูวิธีการสมัคร

  จำนวนเปิดรับผู้สมัคร

  แผนที่มหาวิทยาลัย

  สมัครผ่านเว็บไซต์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ

  และนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อไป

 •  

  หลักสูตร จำนวน รายละเอียด
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150 คน  
  คณะวิทยาศาสตร์ 300 คน กำหนดการ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน กำหนดการ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100 คน กำหนดการ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 100 คน กำหนดการ
  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 100 คน กำหนดการ

   

สำหรับนักเรียน
สำหรับอาจารย์แนะแนว
ตรวจสอบการสมัคร
ลืมหมายเลขสมัคร
 •  

   

  * หากพบเจอปัญหาในการสมัครรบกวนแจ้งได้ที่อีเมลล์ [email protected] โดยวงเล็บไว้ข้างหน้าว่า TOURKMUTT

   หรือทางโทรศัพท์ 02-470-9416 (เกี่ยวกับเว็บไซต์), 02-470-8368 (เกี่ยวกับรายละเอียดการสมัคร)
   (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)