รับตรง ภาคพิเศษ ม.มหาสารคาม 2556

คุณสมบัติของผู้สมัครฯ  ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษา  หรือ   เที่ยบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือก  GPAX  10%   GPA รายวิชา 20%  และ GAT-PAT  70% โดยสามารถใช้คะแนน GAT-PAT ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี


คณะดังที่เปิดรับสมัคร  เช่น เภสัชศาสตร์   สาธารณสุข  เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาศาสตร์  วิศวะ สถาปัตย์ บัญชี มนุษยศาสตร์


เปิดรับสมัคร  15 ธันวคม 2555 ถึง  28  กุมภาพันธ์  2556

รายละเอียด   http://www.acad.msu.ac.th/2012/fileUpload/2012-11-09091143.pdf