ประกาศผลแล้วจ้า ขอแสดงยินดีกับน้องๆด้วยะครับ

ถ้าใครไม่ติดอย่างเพ่งหมดกำลังใจนะครับ

ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับตรง

ใครติดสำรอง อันดับ ร้อยกว่า ยังพอมีหวังเป็นตัวจริงนะ

 

 
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ขั้นที่1 (สอบผ่านข้อเขียน)
 
 
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
รายละเอียด 
คณะทันตแพทยศาตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม