ความจริงแล้วไม่ใช่ความผิดของเราเลย ที่ทำข้อสอบไม่ได้ ไม่ใช่เราะเพราะโง่ หรือ เราไม่เก่ง แต่ เป็น เพราะ ................

1. ผู้บริหารโรเรียนขาดทักษะและความเข้าใจในการจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้

2. ครูผู้สอนไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบอันเนื่องมาจากการขาดทักษะอีกทั้งขาดเทคนิคกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียน ตลอดจนจำนวนครูมีไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่

3. ขาดครูแนะแนวที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอันนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่กับโรงเรียนหลายๆโรงเพราะครุที่ทำหน้าที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนเป็นครุเฉพาะกิจ (กล่าวคือสำเร็จการศึกษาไม่ตรงสาย) ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องในการสอบคัดเลือกและการทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนเป็นไปอย่างไร้ทิศทางเนื่องจากครูแนะแนวในพื้นที่ไม่มีองค์ความรู้เท่าที่ควรจะเป็น

4. หลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดรับกับสภาพความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ส่งผลให้แรงจูงใจในการรับรู้ข้อมูลถดถอย และอีกด้านคือหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาที่ออกแบบไม่สอดรับกับหลักสูตรเนื้อหาของการออกสอบของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอันเนื่องมาจากโรงเรียนขาดองค์ความรู้จัดหลักสูตรสอนไปแบบเหมือนจะยึดหลักสูตรแกนกลางแต่เมื่อไปศึกษากลับพบว่าเนื้อหาที่ใช้สอนยังคงเป็นเนื้อหาของหลักสูตรเดิมๆที่เคยมีมา ที่สำคัญเวลาเรียนน้อยกว่านักเรียนทั่วไปในพื้นที่อื่นๆ

5. บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อันเนื่องมาจากการขาดสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนปัญหาหนึ่งที่มิอาจมองข้ามได้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนที่มองในแง่ของบรรยากาศเชิงพื้นที่บั่นทอนความรู้และตระหนักในการจัดการเรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น

6. นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนอันเนื่องมาจากฐานะทางบ้านและการสร้างแรงจูงใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อตัวนักเรียน ขาดเป้าหมายในการเรียนและการทดสอบในแต่ละครั้งจึงทำให้การทดสอบเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง

7. ผู้ปกครองขาดความตระหนักและส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

8. ขีดความจำกัดของนักเรียนในโอกาสที่จะได้รับจากส่วนกลางในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนในพื้นที่มีนัยที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาขบคิดอย่างจริงจังและจริงใจในโครงการแต่ละครั้งที่ลงมาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เห็นมั้ย ครับความผิดของเรามีแค่ข้อเดียวเอง คือ ข้อที่ 6  ( แต่ดันเป็นข้อที่สำคัญที่สุด    ฮา  ฮา )  เนื่องจากผลวิจัยนี้เป็นของ สทศ ( เลยไม่มีข้อไหนว่า สทศ เลย ) ดังนั้นขอมอบข้อที่ 9 ให้แต่ สทศด้วย

9. สทศ ออกข้อสอบไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับหลักสูตร   เฉลยก็ผิด  เปลี่ยนแนวข้อสอบกระทันหัน  คิดได้อย่างเดียว ข้อสอบยากคือข้อสอบที่ดี  ถ้าใช้คะแนน SI ได้จะบ่นน้อยกว่านี้ ถ้านี่ดันใช้คะแนนดิบ บอกถึงความเอาแต่ใจ ไม่มีแผนการล่วงหน้า   ( เพื่อน ๆ ช่วย แซว สทศต่อด้วย นะ ฮาฮา )

อ้างอิงจากผลวิจัย การศึกษาสาเหตุที่ทำให้คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำ  โดย คุณ สุรชัย ไวยวรรณจิตร

 

แต่งโดย  Staff@unigang.com 
ภาพ   ภาพประกอบจาก ผู้จัดการ