รับตรง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์  (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท สยามกลการ จำกัด

ที่มา
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ก่อตั้ง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่จะสนับสนุนงบลงทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 5000 ตารางเมตร ที่ศูนย์พัทยา 

นักศึกษาในโครงการนี้จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มแรกที่จะเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกต่อไป

จุดเด่น

 • โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรจึงตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง

 • โครงการมีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลป็นผู้สอนหลัก ร่วมกับอาจารย์พิเศษมีความรู้ความสามารถตรงสาขา และมีผู้ช่วยชาญจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มาร่วมให้ความรู้

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับผู้สนับสนุน ลงทุนจัดสร้างอาคารปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ทันสมัยซึ่งมีการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ได้

 • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างครบถ้วน  หรือหากจะเลือกทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีความรู้ด้านยานยนต์มากกว่าวิศวกรเครื่องกลทั่วไป

 

หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี 146หน่วยกิต เนื้อหาประมาณ 75% จะเหมือนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนที่เหลือเป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมยานยนต์ที่ครอบคลุมภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ทั้งในด้านการออกแบบ และด้านการผลิต  มีการทำโครงงานหรือ สหกิจศึกษา ในปีสุดท้าย

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -2 จะเรียนวิชาพื้นฐานที่ศูนย์รังสิต และย้ายไปที่ศูนย์พัทยาในปีที่ 3 - 4 [
...คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดร่างหลักสูตร...]

ค่าใช้จ่าย
โครงการนี้เป็นโครงการภาคพิเศษ มีค่าเล่าเรียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท คิดเป็นค่าเล่าเรียนประมาณ 75,000 บาทต่อภาคการศึกษา รวมค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี ประมาณ 600,000 บาท ทั้งนี้ทางบริษัท สยามกลการ จำกัด อยู่ในระหว่างการพิจารณาการเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและจำนวนทุนการศึกษา ที่จะให้การสนับสนุนในปีการศึกษา 2556

 

การรับสมัคร
การรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 จะเป็นการรับสมัครตรง จำนวน 72 คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์-คณิต
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.75/4.00 หรือ ร้อยละ70 (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ผลการศึกษาถึงภาคการศึกษา 1/2555) 
  หรือ ส่งคะแนนมาตรฐาน ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ให้ทางโครงการพิจารณา [
  คลิกที่นี่เพื่อดูเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน]

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ และผลการสอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เม.ย. 2556 โดยมีการสอบสัมภาษณ์จำนวน 4 รอบดังนี้
 

รอบที่ โครงการฯได้รับใบสมัครภายใน ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันสุดท้ายของการยืนยันการเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม
1 4 ก.พ. 56 8 ก.พ. 56 12 ก.พ. 56 14 ก.พ. 56  21 ก.พ. 56
2 11 มี.ค. 56 15 มี.ค. 56 19 มี.ค. 56 21 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56
3 1 เม.ย. 56 5 เม.ย. 56 9 เม.ย. 56 11 เม.ย. 56 19 เม.ย. 56
4* 26 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56 7 พ.ค. 56 8 พ.ค. 56 10 พ.ค. 56

 

หมายเหตุ  * ทางโครงการอาจยกเลิกการรับสมัครรอบที่ 4 หากมีจำนวนนักศึกษารับเข้าในรอบที่ 1 - 3 เกินจำนวนที่สามารถรับได้

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองที่โครงการ TEP-TEPE หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS  [...คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดใบสมัคร...]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิชาติ ซื่อสัตย์ (662) 564-3001 ถึง 9 ext 3256 อีเมล์ [email protected]