มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี  ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร (ดูในประกาศทางเว็บไซต์ www.bru.ac.th) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          -กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นปีสุดท้ายหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องสําเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
          -ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา
          -มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
          -มีความประพฤติเรียบร้อย
          การรับสมัคร 
          สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          หลักฐานประกอบการสมัคร 
          -ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว จํานวน 1 ฉบับ
          -ใบแสดงผลการเรียน (ม.4 – ม.6) โดยฝ่ายทะเบียนโรงเรียนรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
          -รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
          -สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
          -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือ www.bru.ac.th 

เรียบเรียงโดย  http://www.elearneasy.com/