รับสมัครนักศึกษา คณะวิศวะกรรมศาสตร์หลักสูตรปกติ และ นานาชาติ !!!

หลักสูตรปกติ

- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)(ผลการเรียนของภาคเรียนล่าสุด)ไม่น้อยกว่า 2.75 คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ10

- ต้องมีคะแนนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(ผลการเรียนของภาคเรียนล่าสุด) คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ10

- GAT คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20 (เอาคะแนนของครั้งที่ดีที่สุดมายื่นและสามารถเลือกจากการสอบคนละครั้งได้)

- PAT คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ60 โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนวิชา 71 , 72 และ 73วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 % (เอาคะแนนของครั้งที่ดีที่สุดมายื่นและสามารถเลือก

จากการสอบคนละครั้งได้)

- ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต

- หากมีจำนวนผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่จะรับได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวน

นักศึกษา เพื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์

 

สาขาวิชาที่เปิดรับหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 15 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 16 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 คน

หลักสูตรปกติสาขาวิชา จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงานเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 40 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง 20 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด(สหกิจศึกษา) 5 คน

แต่ว่า หลักสูตรปกติ ค่าเทอมก็ ....

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2553

หลักสูตรปกติ

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม), วิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง,

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท

2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท

รวมค่าใช้จ่ายประมาณ ปีละ 84,200 บาท

**ในกรณีที่เรียนเกินกำหนดระยะเวลาตามหลักสูตร ให้คิดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ต่อภาค

การศึกษาดังนี้

1. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา 25,000 บาท

2. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท

(สมัครคัดเลือกตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรใหม่)

หลักสูตรนานาชาติ

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมไฟฟ้า

สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท

2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท

รวมค่าใช้จ่ายประมาณ ปีละ 112,200 บาท

**ในกรณีที่เรียนเกินกำหนดระยะเวลาตามหลักสูตร ให้คิดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ต่อภาค

การศึกษาดังนี้

1. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา 25,000 บาท

2. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท

 

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.kmutt.ac.th/admission/Admission%2053/Eng_Inter_53/Eng_Inter.pdf

หน้าเว็บ http://www.kmutt.ac.th/admission/main.html