วันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปประชุมเรื่องประกาศผล Admissions 2556  และก็ได้ข้อมูลเกณฑ์ Admisisons 2557 มาจาก สอท ให้น้องได้รู้ และได้เตรียมตัวกัน โดยเฉพาะ คณะทันตแพทย์ ปี 2557 ใช้ PAT1 ด้วย

ทุกกลุ่มสาระ ยังคง GPAX 20% และ O-NET 30%

> แสกนมาจากแผ่นพับ องค์ประกอบและค่าร้อยละ  Admissions 2557 <

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา GAT 20% PAT2 30%

เภสัชศาสตร์ ,GAT 10% และPAT2 40%
ทันตแพทย์  GAT 30%   PAT2 20%   เปลี่ยนเป็น  GAT 20% PAT2 20% และ PAT1 10%
พยาบาล 
 GAT 30%   PAT2 20%   เปลี่ยนเป็น GAT 20%   PAT2 30%


กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปรับสาขา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
  GAT 10% ,PAT1  10% และPAT2 30%

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  GAT 10% ,PAT1 20% และ PAT2 20%


กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์   ใช้  GAT 15%, PAT2 15% , PAT 3 20%


กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์    ใช้ GAT 10%  PAT4  40%


กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ ปรับสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  GAT 10% และPAT1 10% และPAT2 30%


กลุ่มที่ 6 พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเทียว

- พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  GAT 30% PAT1  20%

- ท่องเทียว รูปแบบ 1  GAT 50 %
- ท่องเทียว รูปแบบ 2  GAT 40%   PAT7   10%


กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ 

รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O-NET 30% ,GAT 20% และPAT5 30%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 20%
และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา 20%


กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับ สาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และเลือกสอบPAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชา 40%


กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์   GAT 30% และPAT1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน  ( ใช้ GAT 50% )

พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่  2  GAT 30% และPAT7 20%

> สรุปคือ 2556 มา 2557 เปลี่ยนแค่ ทันตแพทย์ และ พยาบาลนะครับ แต่ต้องรอดู ระเบียบการจริง Admissions 2557 รายคณะอีกครั้ง เช่น คณะครุศาสตร์ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วน จาก GAT PAT5 มาใช้  PAT อื่นๆ