วันที่ 23 สิงหาคม 2560

อาชีพเภสัชกร

นิยามอาชีพ
          นำแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเภสัชศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเตรียมและผสมยาหรือจำหน่ายเวชภัณฑ์และยาต่าง ๆ เตรียมและจัดแจงเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยาของแพทย์ ทันตแพย์และ สัตวแพทย์ หรือทำการผสมสูตรยา ตรวจดูใบสั่งยาเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดของยาที่สั่งเป็นขนาดที่เหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้ หรือผู้ที่จ่ายยาให้คนไข้ เข้าใจวิธีการใช้ยา รวมทั้งให้การแนะนำในกรณีที่เกิดการแพ้ยา จัดเวชภัณฑ์และยาใน
          โรงพยาบาล หรือจำหน่ายในร้ายขายยาทั่วไป จดบันทึกรายการยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดสารพิษ และยาที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมซ้ำซาก ทดสอบตัวยาเพื่อให้รู้ว่าเป็นยาอะไร สกัดยาให้บริสุทธิ์และเข้มข้นขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เขียนรายงานและวารสารทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ

ลักษณะของงานที่ทำ
        ค้นคว้าและพัฒนาสูตรยาตำรับใหม่ๆเพื่อขึ้นทะเบียนและส่งสูตรที่สำเร็จแล้วให้ฝ่ายผลิตเพื่อทำการผลิตยาออกจำหน่าย ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ ตรวจสอบยาที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ปรุงยา จ่ายยาและสิ่งที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือตามสูตร เตรียมการผลิตยา เช่นยาน้ำ ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาเม็ดกลม ยาเม็ดแบน แค็ปซูล และยาฉีดตามใบสั่งของแพทย์หรือตามสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว ชี้แจงแก่แพทย์ พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานในแขนงอื่นๆ ทางการแพทย์เกี่ยวกับยา เคมีภัณฑ์และการใช้สิ่งนั้นๆ ควบคุมและจ่ายยาเสพติดให้โทษ ยาพิษ และสารพิษที่ต้องการใช้เพื่อการแพทย์ กิจการในบ้าน อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม และจ่ายสิ่งนั้นๆ ตามกฎข้อบังคับ ทำหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบตามปกติ เพื่อให้ทราบชนิดความบริสุทธิ์และความแรงของยา จัดระเบียบและควบคุมรักษายาในคลังทำบัญชีประจำคลังโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ยาเสพติดให้โทษ ยาอันตราย ยาสามัญ เคมีภัณฑ์และเครื่องใช้ในการแพทย์ อาจจัดซื้อเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์และสะสมเครื่องใช้ในการแพทย์ไว้จ่ายแก่คนไข้ และห้องรักษาโรค อาจผลิต จำหน่าย และชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น สุขภัณฑ์ เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์สำหรับเกษตรกรรมและพืชสวน และยาสำหรับสัตว์ ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตยา เครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ
 
สภาพการจ้างงาน
          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา เภสัชกรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้
 
     ประเภทองค์กร                      เงินเดือน
       ราชการ                                     7,260  
      รัฐวิสาหกิจ                                  8,500
      เอกชน                               15,000 –18,000
 
          ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แต่อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด หรือทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน
          นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น 

สภาพการทำงาน
          ผู้ประกอบอาชีพเภสัชกรอาจต้องทำงานในห้องทดลอง เพื่อปฏิบัติงานด้านปรุงยา จ่ายยาและสิ่งที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือสูตร เตรียมหรือควบคุมการผลิตยา  (ยาน้ำ ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาเม็ดกลม ยาเม็ดแบน  แคปซูล  และยาฉีด)  ตามใบสั่งของแพทย์  หรือตามสูตรที่รับรองกันแล้ว ทำการทดสอบยา ต้องอยู่กับสารเคมีที่ต้องใช้ในการทดสอบ ซึ่งสารเคมีในห้องปฏิบัติการทดลองอาจจะทำปฏิกิริยาที่ทำให้เป็นอันตรายได้ ดังนั้น จึงต้องรู้จักวิธีใช้ และวิธีป้องกันรวมทั้งปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ ต้องทำงานในบริเวณที่กำหนด และเป็นบริเวณห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  ถุงมือ  หน้ากาก เป็นต้น  
          เภสัชกรอาจจะทำงานในห้องจ่ายยา  หรือร้านขายยาโดยทำหน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุมรักษายาในคลัง และแนะนำคนไข้ในการใช้ยา
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
2.  มีสุขภาพกายและจิตใจดี  ไม่พิการ   ไม่ตาบอดสี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี    มีความสามารถเป็นผู้นำได้เนื่องจากอาจจะทำงานควบคุมผู้อื่นโดยเฉพาะในงานการผลิต มีบุคลิกภาพดี
3.  รักในอาชีพนี้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมสูง
4.  ต้องมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้
5.  ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้ปัญญาในการวิเคราะห์
6.  มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
7.  ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ
8.  ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ต้องชอบการท่องจำ เพราะจำเป็นต้องจำชนิดของยา ส่วนประกอบของยา ชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่มีฤทธิ์ทางยารวมทั้งชื่อยาและชื่อสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรค

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้  
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ในคณะเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  (หลักสูตร 6 ปี) จากสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐหรือภาคเอกชน  เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น

 โอกาสในการมีงานทำ
         ปัจจุบัน ความต้องการยาสำหรับรักษาโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแผนโบราณเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและชนิดของเชื้อโรคที่พัฒนาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาคุณภาพของยา ตลอดจนการควบคุมขั้นตอนการผลิตยารักษาโรค ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาต้องดำเนินการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มียาที่สามารถใช้ในการรักษาบำบัดโรคต่างๆ ที่เพียงพอกับจำนวนประชากร เภสัชกรจึงยังเป็นที่ต้องการทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมากแนวโน้มของโอกาสในการมีงานทำของอาชีพนี้ ยังคงมีอยู่ ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้สามารถหางานทำได้ง่าย และหากไม่เลือกงานก็จะไม่มีการตกงานเลยสำหรับเภสัชกร อาชีพเภสัชกรสามารถทำงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงพยาบาล องค์การเภสัชกรรม ส่วนในหน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัทผลิตยา บริษัทนำเข้ายา บริษัทผลิตเครื่องสำอางหรืออาจประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยการเปิดร้านขายยา
 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในโรงพยาบาลทั่วไป ในองค์การเภสัชกรรม  จะได้รับตำแหน่งและเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของระบบราชการ  การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็วและสามารถเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ ส่วนในภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการด้านคุณภาพหรือผู้จัดการ ฝ่ายขาย  
          เภสัชกรสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ  เป็นเจ้าของร้านขายยาสำหรับผู้ที่สามารถผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถบำบัดรักษาอาการ เจ็บป่วยหรือบำรุงรักษาสุขภาพได้โดยผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตจากองค์การเภสัชกรรมสามารถจดลิขสิทธ์การเป็นเจ้าของสูตรในการปรุงยา  หรือผลิตภัณฑ์นั้น และผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่ายในลักษณะอุตสาหกรรมได้เช่นกัน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
          ตัวแทนจำหน่ายยา เจ้าของร้านขายยา ผู้ควบคุมห้องทดลองปฏิบัติการ   พนักงานตรวจสอบอาหารและยา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
โรงพยาบาลของรัฐ
คณะเภสัชศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
องค์การอาหารและยา 
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

เนื้อหาดีดีจาก  กรมการจัดหางาน

 

Credit : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.doe.go.th/vgnew2/page/careersinfo/careersin/files%2520i/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3.doc

246115

เข้าชม

24

ตอบกลับ

อาชีพเภสัชกร

โพสต์เมื่อ 17/08/2552 19:32 | 0
ตอนเรียนในคณะเภสัชฯ มีความยากง่ายขนาดไหนคะ และส่วนมากวิชาหลักๆเรียนอะไรบ้างคะ
โพสต์เมื่อ 11/09/2552 12:29 | 0

เวบนี้เป็นเวบที่ดีนะครับ แต่ข้อมูลหลาย ๆ อย่างในเวบยังมีความผิดพลาด เช่น อัตราเงินเดือนของเภสัชกรระยะเวลาของหลักสูตรที่เรียน (เขาเปลี่ยนจาก ห้าปี เป็นหกปีหมดแล้ว)

โพสต์เมื่อ 11/09/2552 13:29 | 0

 nameless: ขอประทานอภัยลืมแก้ไขข้อมูล รู้สึกว่าเพ่งเปลี่ยน ปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก Y ___ Y

 

โพสต์เมื่อ 11/09/2552 19:48 | 1

เ่อ่อ รู้สึกว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ย

โดยเฉพาะข้อมูลด้านการทำงานจะเน้นไปทางสายผู้ป่วย(Care) มากกว่าสายอื่นนะครับ

อาชีพนี้ ทำงานได้หลากหลายครับ

สายผู้ป่วย โดยเฉพาะเภสัชกรโรงพยาบาลอาจจะเงินเดือนไม่เยอะเท่าสาขาอื่น

แต่อย่างสายโรงงาน การตลาด คอสเมติก อื่นๆ นี่เงินสูงทีเดียว

 

แต่ถ้าทำงานหรือเลือกเรียนโดยเอาเงินเดือนเป็นมาตรฐาน เรียนยังไงก็ไม่มีความสุขครับ

เงินเยอะไป ไม่มีเวลาใช้ ก็เท่านั้น
หรือเงินเยอะ แต่ทำงานที่มันไม่ใช่ มันก็ไม่มีความสุข

"เงินไม่ใช่ทุกอย่าง" 

โพสต์เมื่อ 11/09/2552 23:07 | 0

comment กันเยอะ นะครับข้อมูลจะได้ถูกต้อง เพราะ เน้น ข้อมูลพื้นฐานจาก กรมแรงงาน อะครับ  หุ หุ

โพสต์เมื่อ 23/10/2552 21:19 | 0

อยากเรียนเภสัชมากมากเลยยยยค่ะ...

 

คิดว่าถ้าตัวเองเอ็นหรือสอบไม่ติดก็จะเรียนเอกชนค่ะ(แต่ก็ไม่อยากเรียนเอกชนเท่าไรเลย...สงสารพ่อกะแม่อะคะ..จะรับค่าเทอมไว้อะป่าว...)..แต่ก็อยากเรียนๆๆ

 

ปล.เว๊บนี้เป็นเว็บที่ดีมากๆเลยนะคะ...นับถือจากใจจริง

โพสต์เมื่อ 19/11/2552 21:01 | 0

อยากเรียนเภสัชมากกกถึงมากที่สุด

แล้วถ้าไม่ติดเภสัชแล้วไปเรียนวิทยาแทน

ตอนป.โทจะมีโอกาสเรียนเภสัชได้มั้ยคะ

แบบจบวิทยาก่อนแล้วค่อยต่อสายเภสัชอ่ะค่ะ

ผู้รู้ช่วยบอกที่นะคะ

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ 08/12/2552 01:04 | 0

อยากเรียนเภสัชมากเลยค่ะ

 

โพสต์เมื่อ 08/12/2552 09:07 | 0

อยากขอคำแนะนำหน่อย....

คือว่าอยากเข้าคณะเภสัชแต่คะแนน gat -pat น้อย ทำไงดี

ใครเป็นผู้ใจบุญช่วยบอกหน่อย 

e-mail [email protected]  ไม่ค่อยได้ออน ช่วยส่งmail คุยกันหน่ยนะ

 

โพสต์เมื่อ 22/12/2552 19:12 | 0

อยากเรียนเภสัชมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...แต่คะแนนpat2น้อยทำไงดีอ่ะค่ะ

ทำยังไงก็ไม่ถึง200สักทีเบื่อมากกับการสอบ

very sad

^_+

โพสต์เมื่อ 26/01/2553 21:12 | 0

อยากเรียนเภสัชมากๆเรยค่ะ

แต่เราดันไม่เก่งเคมี TT

โพสต์เมื่อ 10/03/2553 17:57 | 0

อยากเรียนเภสัด

ที่นัยก้อด้าย

แต่ผู้ปกครองเราสิ

ไม่หัยเรียนเอกชน

ขอวอนต่อ ม.รัฐช่วยหน่อย

โพสต์เมื่อ 10/03/2553 17:57 | 0

อยากเรียนเภสัดมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 

โพสต์เมื่อ 27/03/2553 15:30 | 0

สาธิตการผ่าอาจารย์ใหญ่... ห้ามพลาด!!

ไม่ต้องง้อวันวิทย์ ไม่ต้องตามติดโอเพ่นเฮาส์

ถ้าน้องคือผู้สนใจในการศึกษา แพทย์ พยาบาล  สหเวช เภสัช ทันตะ  สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์ สุขภาพทุกสาขา
เรามีสิ่งดีดี ที่น่าสนใจและ เหมาะกับน้องมานำเสนอ...

1. DvD Anatomy For Beginners
การเรียนการสอนจากประเทศเยอรมัน สาธิตจากการผ่าศพจริงตั้งแต่ต้นจนจบ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกลัวฟังไม่ทัน เรามีเนื้อหาที่บรรยายเป็นไฟล์ให้ด้วย...
เรียนรู้ไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้า ทุกระบบ เวลาในการสาธิตประมาณ 250 นาที
เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์,นักศึกษาพยาบาล,เทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด
เภสัช ทันตแพทย์  สาธารณสุขและนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา
และนักเรียนผู้สนใจศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เข้าศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์ทุกสาขา...(วัดใจก่อนเรียน...)
1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

2. Dynamic Human Anatomy
โปรแกรม รายละเอียด กายวิภาค
แยกดูอวัยวะแต่ละส่วน มีภาพจริง และภาพ กราฟฟิกประกอบ
โจทย์แต่ละบทเรียน มีทั้ง ก่อนเรียน และหลังเรียน...
ชัดเจน แน่นด้วยเนื้อหา เหมือนมี Text Book อยู่กับตัว
ใช้แทนText Book ได้  ใช้ทำรายงานได้...
  "ควรใช้คู่กับ DvD Anatomy For Beginners"
   1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

3.โปรแกรมตรวจวินิจฉัยโรค
 โปรแกรมทางการแพทย์ (ภาษาไทย) Multimedia Education
-ตำราตรวจวินิจฉัยโรคสำหรับ เภสัชฯ/แพทย์/พยาบาล และบุคคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
-เป็นคู่มือใช้แนะนำการใช้ยา/การป้องกันโรคและการปฎิบัติตัวเมื่อเป็นโรค

เนื้อหา
    280 โรคและหลักการวินิจฉัยรักษาพร้อมหลักการซักประวัติและตรวจร่างกาย
    68 แผนภูมิช่วยตัดสินใจ การวินิจฉัยแยกโรคจากอาการ
    98 ชนิดยาพร้อมรายละเอียดการใช้รวมทั้งการให้น้ำเกลือ
-โรคและหลักการวินิจฉัยโรคพร้อมหลักการซักประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน สามารถพูดได้
-แผนภูมิประกอบการวินิจฉัยโรค
-ชนิดยาและหลักการใช้ยานั้น  เช่น Loratadine ทานอย่างไร  / รักษาโรคอะไร / ขนาดยาที่ใช้
นักศึกษาแพทย์  หรือ ผู้สนใจวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ควรพลาด...
1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

4.VCDตรวจภายใน
    สาธิตการตรวจภายในจริง ตั้งแต่ต้นจนจบ
    1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

5. CD ตำราการใช้ยาแผนปัจจุบันและสมุนไพร
    โปรแกรม รายละเอียดการใช้ยาที่ครบครันทุกรายละเอียดที่สุดเท่าที่มีมา
    มีทั้ง ยาปัจจุบันและ สมุนไพร
    1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

6. Body explorer
    โปรแกรมรวมภาพร่างกายมนุษย์ ทุกรูปแบบการตัด ทั้ง ตัดขวาง ตัดตามยาว ตั้งแต่หัวจรดเท้า
    ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมา ใช้ประกอบกับการเรียน anatomy ทุกรูปแบบ...
    เพื่อที่จะได้ทราบว่า อวัยวะใด อยู่ตรงไหน ตำแหน่งไหน เป็นอีกสื่อการเรียน anatomy
    ที่ควรจะมีไว้...
    1ชุด1แผ่น ราคา 250 บาท

7. Text BIO Campbell edit 7
    text book biology ที่ได้รับการยอมรับที่สุดในรูปแบบ e-book
    ภาพประกอบ สวยงามเข้าใจง่าย สามารถพริ๊น หรือใช้อ้างอิงได้...
    1ชุด1 แผ่น ราคา 250 บาท


รับชำระเงินทางธนาคาร ส่งของทางไปรษณีย์
จัดส่งถึงบ้าน (ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท)

สนใจสั่งซื้อทางE-MAIL    [email protected]  (จีเมลนะ สำคัญมาก!!)
หรือทิ้งเบอร์ติดต่อกลับในE-mail

ขอบคุณครับ และขอให้ติดในคณะที่ต้องการ...

โพสต์เมื่อ 07/04/2553 22:55 | 0

อยากเรียนเภสัชมากค่ะ

มีเรื่องจะขอสอบถามหน่อยค่ะ

คือว่า เภสัช มศว . เค้ามีเกณฑ์ขั้นต่ำของ pat2 ต้อง อย่างต่ำ 50% แต่เราได้คะแนน 149 เต็ม 300 อ่ะค่ะ เค้าจะให้มั้ย แล้วเราควรจะเลือกไปใน4 อันดับด้วยมั้ย หรือว่าขาดคุณสมบัติอ่าคะ?

 

ใครทราบได้โปรดช่วยตอบทีนะคะ เราเครียดมากเลย

ขอบคุณค่ะ ^^

โพสต์เมื่อ 20/04/2553 20:31 | 0

เก่งกันจังเลยยย

โพสต์เมื่อ 06/05/2553 23:36 | 0

อยากเรียนเภสัชเเต่ไม่เก่งอังกฤษกับเคมี

เลยอยากเรียนเเพทย์เเทน

โพสต์เมื่อ 27/05/2553 20:10 | 0

เรียนทันตฯอ่ะค่ะ

^__________________^

โพสต์เมื่อ 13/07/2553 18:24 | 0

อยากเรียนมากเลยอ่ะ

 

ท่าทางคนคงแข่งขันกันเยอะ

อยากทราบว่าถ้าเอ็นเภสัชไม่ติดแล้วไปต่อวิทยาเคมีตอนปี1แล้วเทียบไปคณะเภสัชได้ป่ะคะช่วยบอกหน่อย

โพสต์เมื่อ 14/01/2554 22:27 | 0

อยากเรียนเภสัชมากเลยค่ะ  อยากให้ช่วยแนะนำการอ่านหนังสือสอบเข้าหน่อยค่ะ

โพสต์เมื่อ 05/02/2554 10:13 | 0
อืม...ให้คำแนะนำในการอ่านหนังสือสอบเข้าคณะกับน้องๆ ไม่ได้ เพราะปีพี่เป็นระบบเอนท์ อ่ะ บ่งบอกความแก่มาก

เนื้อหาไม่ตรงสุดๆ ข้อมูลเมื่อปี 52 นะ
        เงินเดือน(ราชการ) คือ 8700  สำหรับเภสัชที่จบ 5 ปั ส่วน 6 ปี คือ 9600
        ถ้าไปโรงงานทำพวก ผลิต กับควบคุมคุณภาพ ก็จะได้เงินเดือน 15000-17000
        ร้านยาก็อยู่ช่วง 25000-40000 ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งร้าน และสภาพร้าน
        โรงพยาบาล (ลูกจ้างชั่วคราว) ก็ประมาณ 10000-12000
        สายการตลาดพวกผู้แทนยา ไม่มั่นใจ เพราะไม่ได้สนใจ เลยไม่รู้รายละเอียด อัตราเงินะเดือน
       และบวกเพิ่มไปอีกอย่างต่ำ 5000 คือค่าใบประกอบฯ
 
       ปัจจุบันก็เงินเดือนก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะ

        แต่อยากให้น้องๆ เรียนเภสัชฯ เพราะความชอบจริงๆ เพื่อดูแลคนที่รักให้ใช้ยาที่เหมาะสม ถูกโรค และมีคุณภาพ ถ้าคิดว่ามาเรียนเภสัชฯ เพราะอยากรวยก็อย่ามาเรียนเลย ถึงเงินเดือนจะเยอะ ความรับผิดชอบก็สูงตามไปด้วย

       
ปล. แพทย์ก็เรียนเคมี กับอังกฤษเหมือนกันนะ บางมหาลัย เรา(แพทย์ เภสัช ทันตะเรียนวิชาพื้นฐานด้วยกันนะ จ๊ะ
                     
       
โพสต์เมื่อ 11/03/2555 11:17 | 0
อยากเรียนเภสัชมาก
แต่สอบไม่ติด  และที่สำคัญเรียนเอกชนทางบ้านคงไม่ไหวแน่แน่
อยากทราบว่า  เข้าเรียนคณะวิทย์ สาขาเคมี
แล้วสามารถเทียบโอนไปเรียนเภสัชได้มั้ย
รึว่า  ถ้าจบวิทยืเคมีปริญญาตรี  แล้วต่อโท  ทางด้านเภสัชศาสตร์จะได้มั้ย
ใครรู้ช่วยตอบที  ขอบคุณมากcool

ความคิดเห็น

P.Kla 11/03/2555 16:23

ได้ครับ
โพสต์เมื่อ 17/05/2555 12:06 | 0
ไม่เก่งชีวะ เรียนได้ไหมค่ะ
ไม่เก่งอังกฤษทำไงดีค่ะ
ไม่มีความรู้รอบตัวเหมื่อนสังคมเกี่ยวกันไหมคะ

ความคิดเห็น

khunnie_nuya 17/05/2555 12:07

อยากรู้จิงๆๆๆๆ
โพสต์เมื่อ 17/05/2555 12:07 | 0
อยากให้ช่วยแนะนำการอ่านหนังสือสอบเข้าหน่อยค่ะ