กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

กำหนดการสอบ O-NET ออกแล้วจ้า  น้องก็เตรียมจัดตารางชีวิต ตารางอ่านหนังสือนะครับ
O-NET ป.6 สอบ 1 กุมภาพันธ์ 2557
O-NET ม.3 สอบ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557
O-NET ม.6 สอบ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557


กำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และได้กำหนดปฏิทินการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

สุดท้ายมาดูกันแบบเป็นตารางสรุป

ดือน วันที่ กิจกรรม  UniGang.com
สิงหาคม   สอบตรง รับตรงพิเศษ จุฬาลงกรณ์
กันยายน 10-11 สอบตรง เรียนดี บางมด
  22-23 สอบตรง มศว
    สอบตรง แพทย์ ทันตะ ขอนแก่น
    สอบตรง แม่ฟ้าหลวง โควตาภาคเหนือ
ตุลาคม 19-21 สอบตรง จุฬา-ชนบท
    สอบตรง เภสัช ศิลปากร รอบที่ 1
    สอบตรง แม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ
    สอบตรง แพทย์ บูรพา ( ภาคตะวันออก)
พฤศจิกายน   สอบตรง เภสัช ขอนแก่น
    สอบตรง  ม.ขอนแก่น
    สอบตรง โควตาเพื่อชาวชนบท มหิดล
ธันวาคม 7-10 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
  21-22 สอบตรง สงขลานครินทร์
    สอบตรง สวนดุสิต
มกราคม 4-5 สอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
    สอบตรง ม.เชียงใหม่
    สอบตรง สวนสุนันทา รอบแรก
กุมภาพันธ์ 2 สอบ วิชาเฉพาะแพทย์
  15-16 สอบ O-NET
มีนาคม 8-11 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
    สอบตรง เภสัช ศิลปากร และบูรพา 
    สอบตรง  พระนครเหนือ
    สอบตรง ร่วม เทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง
    สอบตรง สัตวแพทย์ ขอนแก่น

น้องๆ พอจะเห็นอนาคตของตัวเองแล้วนะครับ ว่าจะต้องเจออะไรบ้าง หึ ๆ