มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารกิติมาศ)    เพื่อการเรียนการสอน มีความสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 58,000 ตารางเมตร สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งกำลังดำเนินการขอการรับรองจากAACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการของหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม (Fine and Applied Arts) หอแสดงศิลปะ (Art Exhibition & Gallery)   รวมทั้งเป็นอาคารสำนักงานและที่จอดรถใต้ดินจำนวน 3 ชั้น โดยมีสัญญาการก่อสร้างรวม 900 วัน  ( สร้างเสร็จ ประมาณ 2559 )เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 938,800,000.00 บาท (เก้าร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ยังไม่รวมครุภัณฑ์ในการตกแต่งอีกบางประการ 

อีกทั้งยังมีโครงการเปิด สาขาใหม่  นิเทศศาสตร์ โดยใช้พื้นที่ ชั้น 5-6 ของอาคาร กิติมาศ พร้อมทั้งเตรียมลงทุนอีก 300 ล้านเพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องถ่าย ห้องตัดต่อ