สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดรับตรง มีทุนการศึกษากว่า 1,000 ทุน

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

มั่นใจ : ในหลักสูตรคุณภาพและคณาจารย์มืออาชีพจากโลกธุรกิจ

มานะ : ด้วยการเรียนรู้ควบคู่การทำงานจริง (Work-based Learning)

มั่นคงCP : กับการทำงานในกลุ่มธุรกิจซีพี เมื่อสำเร็จการศึกษา

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

 

คณะบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก / การจัดการธุรกิจอาหาร / การจัดการโลจิสติกส์

คณะนิเทศศาสตร์ การสื่อสารแบรนด์ / การสื่อสารองค์กร / วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ (โครงการจัดตั้ง)

คณะศิลปศาสตร์ ภาษาจีนธุรกิจ / ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (โครงการจัดตั้ง)การจัดการธุรกิจการบิน (โครงการจัดตั้ง)

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร นวัตกรรมการจัดการเกษตร

คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง) การสอนภาษาต่างประเทศ วิชาเอกการสอนภาษาจีน (โครงการจัดตั้ง)

 

ทุนเจียระไนเพชร   ทุน 90 %

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ผู้อำนวยการ หรือผู้แทน)
ทุนเจียระไนเพชรเป็นทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท ต่อภาคการศึกษา โดยประมาณ
• คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน ประกาศผลการพิจารณาทุน ณ สนามสอบ
• คณะ/สาขาอื่นๆ นอกเหนือจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์แนะแนวและการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด ประกาศผลการพิจารณาทุนภายใน 15 วันนับจากวันสอบ ทางเว็บไซต์ www.pim.ac.th
• นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาเท่ากับหรือมากกว่า 2.50

หมายเหตุ หากทางโรงเรียนมีความประสงค์จะส่งนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนเจียระไนเพชร กรุณาแจ้งความจำนงกลับมาทาง สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อทางสถาบันฯ จะได้ทำการส่งใบสมัครทุนดังกล่าวกลับไปยังทางโรงเรียน

ทุนปัญญาภิวัฒน์  ทุน 100 %

• คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) ทุนปัญญาภิวัฒน์ (RT/FB) เป็นทุนการศึกษาซึ่งผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 5,600 บาท ต่อภาคการศึกษา โดยประมาณ หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้น นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ประกาศผลการพิจารณาทุน ณ สนามสอบ
• คณะ/สาขาอื่นๆ นอกเหนือจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT) และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร(FB) ทุนปัญญาภิวัฒน์ (Non-RT) เป็นทุนการศึกษา 50% ผู้ได้รับทุนจะชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ต่อภาคการศึกษาโดยประมาณ หรือครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษานั้นๆ
• นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาเท่ากับหรือมากกว่า 2.00
หมายเหตุ นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาในคณะ/สาขาอื่นๆ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อสอบปรนัย) และการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบที่กำหนด ประกาศผลพิจารณา

สอบถามรายละเอียดทุนได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0200 - 14 หรือ  http://www.pim.ac.th/
ปล. ตอนนี้พิจารณาทุนรอบแรกไปแล้ว 200 ทุน ยังเหลืออีก 800 ทุน รีบๆสมัครกันหน่อยจ้า

  

คลิก เพื่อสมัครออนไลน์

 

สนามสอบเดือนสิงหาคม 2556

จังหวัดปราจีนบุรี

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 โรงเรียนปราจีนราษฎร์อำรุง
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 โรงเรียนปราจีนราษฎร์อำรุง
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 โรงเรียนปราจีนราษฎร์อำรุง

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 809 9953 (พี่สุริยา)

 

จังหวัดสมุทรสงคราม

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 โรงเรียนถาวรานุกูล
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 โรงเรียนถาวรานุกูล
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 โรงเรียนถาวรานุกูล

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086 337 5152 (พี่ตี๋) 081 804 4861 (พี่ตุ้ย)

 

จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088 510 4348 (พี่ตุ๊ก) 088 272 0486 (พี่แม็ค)

 

จังหวัดตาก

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่  10 สิงหาคม 2556 โรงเรียนตากพิทยาคม
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่  10 สิงหาคม 2556 โรงเรียนตากพิทยาคม
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่  12 ตุลาคม   2556 โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่   2  พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 090 994 9599 (พี่บอล)

 

จังหวัดสระบุรี

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเสาไห้วิทยานุกูล
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเสาไห้วิทยานุกูล
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 โรงเรียนเสาไห้วิทยานุกูล

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088 510 4348 (พี่ตุ๊ก) 088 272 0486 (พี่แม็ค)

 

จังหวัดสุโขทัย

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่   12 ตุลาคม  2556 โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่    2 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 090 994 9599 (พี่บอล)

 

จังหวัดเชียงราย

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088 267 5490 (พี่ติ๊ก) 088 002 5410 (พี่เดียร์)

 

จังหวัดนครพนม

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 694 9547 (พี่ตะวัน) 089 003 2464 (พี่เอฟ)

 

จังหวัดศรีสะเกษ

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 911 2422 (พี่อั๋น) 081 106 2655 (พี่อดัม)

 

จังหวัดอุบลราชธานี

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 911 2422 (พี่อั๋น) 081 106 2655 (พี่อดัม)

 

 

 


 

สนามสอบเดือนกันยายน 2556

จังหวัดลพบุรี

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088 510 4348 (พี่ตุ๊ก) 088 272 0486 (พี่แม็ค)

 

จังหวัดนครสวรรค์

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่   12 ตุลาคม  2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 090 994 9599 (พี่บอล)

 

จังหวัดสระแก้ว

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 โรงเรียนอรัญประเทศ
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 โรงเรียนอรัญประเทศ
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 809 9953 (พี่สุริยา)

 

 


 

 

สนามสอบเดือนตุลาคม 2556

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 PIM ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082 428 1414 (พี่เบียร์) 084 082 5033 (พี่โอ๊ต) 086 337 5152 (พี่ตี๋)

 

จังหวัดระยอง

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัดป่าประดู่
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัดป่าประดู่
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัดป่าประดู่
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดป่าประดู่

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 809 9953 (พี่สุริยา)

 

จังหวัดพิษณุโลก

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนจ่านกร้อง
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนจ่านกร้อง
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนจ่านกร้อง
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนจ่านกร้อง

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 090 994 9599 (พี่บอล)

 

จังหวัดเชียงใหม่

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088 267 5490 (พี่ติ๊ก) 088 002 5410 (พี่เดียร์)

 

จังหวัดขอนแก่น

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 911 2422 (พี่อั๋น) 081 694 9547 (พี่ตะวัน)

 

จังหวัดสงขลา

สอบข้อเขียน ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาค้าปลีกฯ อาหารฯ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาอื่นๆ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
วันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

แจ้งยืนยันสิทธิ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082 428 1414 (พี่เบียร์) 081 106 2655 (พี่อดัม)

 

 

คลิก เพื่อสมัครออนไลน์

 

เอกสารการสมัครสอบ (นำมาในวันสอบคัดเลือก)

  • ใบสมัคร
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป เขียนชื่อ-สกุล-โรงเรียน หลังรูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารแสดงผลการเรียน  (แสดงเกรดเฉลี่ยรวม 4-5 เทอม)