บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก-โท

(ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.grad.ku.ac.th