นิยามอาชีพ
          นำหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน : ทำการวิจัยขั้นมูลฐานเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในแขนงต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า  และแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์และอะตอม ; ทำการวิจัยประยุกต์และพัฒนาวิธีปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติและปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ; ประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ขั้นมูลฐานทางด้านอุตสาหกรรม ; ออกแบบและปฏิบัติ การทดลองด้วยเครื่องมือพื้นฐานทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการวัดและวิจัยโดยใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการดูแลของ นักฟิสิกส์เฉพาะทาง ; ทำการสอนและพัฒนาแนวความคิดทางทฤษฎีและปฏิบัติการ

 

ลักษณะของงานที่ทำ
1. ตรวจสอบปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์และกฎทางฟิสิกส์มาใช้ในทางปฎิบัติ
2. ทำการวิจัยขั้นมูลฐานเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์ ในแขนงต่างๆ เช่น กลศาสตร์ ความร้อนเสียง แสง ไฟฟ้า และแม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์   และอะตอม เพื่อค้นหากฎขั้นมูลฐานของวิชาฟิสิกส์
3. ทำการวิจัยประยุกต์ และพัฒนาวิธีการปฎิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ และปรากฎการณ์ต่างๆ ในแขนงวิชาเหล่านี้
4. นำหลักทางวิทยาศาสตร์ขั้นมูลฐานมาใช้ในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดที่ละเอียดและแม่นยำ
5. ออกแบบและสร้างเครื่องวิทยุ  ทรรศนอุปกรณ์ และการทดสอบทางฟิสิกส์ของ วัตถุต่างๆ

สภาพการจ้างงาน 
          สำหรับบุคลากรในอาชีพนี้จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาโดย มีรายได้ขั้นต่ำในตำแหน่งนักฟิสิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีและไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

  ประเภทองค์กร               เงินเดือน
     ราชการ                           7,260 
     รัฐวิสาหกิจ                       8,500
      เอกชน                     9,000 – 12,000

          ส่วนมากทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะทำงานล่วงเวลา ทำงานวันเสาร์   วันอาทิตย์  วันหยุดหรือในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผล ประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม  เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น 

สภาพการทำงาน 
          ผู้ประกอบอาชีพนี้ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไป คือ เป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สำนักงานทั่วไป  สำหรับบางหน่วยงานที่ตรวจสอบ ทดลอง หรือวิจัยต้องปฏิบัติการในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือทดสอบอุปกรณ์ที่วิจัยในภาคสนามต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายจากการทดสอบหรือวิจัยงาน 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
2.  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบประดิษฐ์ คิดค้น
3.  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
4.  มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า
5.  มีความขยันและอดทน
6.  มีความคิดกว้างไกล เพราะอาชีพนี้จะทำงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานทางฟิสิกส์สำเร็จตามที่ตั้งใจในชิ้นนั้นๆ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ 
          ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะมีคะแนนสูงในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา แล้วจะได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต  (วทบ. สาขาฟิสิกส์)

โอกาสในการมีงานทำ
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านนี้  สามารถที่จะติดตามการรับสมัครงานตามหน่วยงาน  กรม กองต่าง ๆ แล้วพิจารณาว่าตนเองมีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือไม่  เช่น  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก  มหาวิทยาลัยต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ  กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา กองพิสูจน์หลักฐาน  กรมตำรวจ  กองฟิสิกส์หลักฐาน  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ หรืออาจจะเข้าทำงานในภาคเอกชน ในสถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการวัดที่ละเอียดและแม่นยำ   
          โดยความเป็นจริงแล้ว มีความต้องการนักฟิสิกส์มาก แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำและนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ทำงานกับหน่วย งานของราชการ ทำให้ความต้องการค่อนข้างน้อย  เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดและเป็นการจ้างหรือ บรรจุงานเพื่อทดแทนอัตราที่ว่างลงส่วนอัตราใหม่มีไม่มากนัก  อย่างไรก็ตามการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจะดีที่สุด เพราะเป็นที่ต้องการของสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน  เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่มาก

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้รับราชการเป็นครูหรืออาจารย์สอน หรือทำงานวิจัยในกรม กอง และสถาบันค้นคว้าและวิจัยจะมีโอกาสก้าวหน้าในระดับผู้บริหาร หรือถ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกจนสำเร็จการศึกษา ก็สามารถทำงานเป็นอาจารย์หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐ   โดยทำงานในหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยทางฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่ชอบประดิษฐ์   ค้นคว้า  อาจคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้นำมาผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็น
อุตสาหกรรมได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครูอาจารย์  วิศวกร

แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

 

Credit  กรมการจัดหางาน