อเชิญนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานภาพยนตร์สั้นรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ปลูกจิตสำนักในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเสนอแนวทางและมุมมอง ความคิดเห็นภายใต้แนวคิดปลุกจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีผ่านเรื่องราวของภาพยนตร์สั้นไม่จำกัดรูปแบบ ตั้งแต่วันนี้-6 พฤศจิกายน 2556

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อในรูปแบบภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษาอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกสู่สาธารณะ

กติกาการส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด

1. ผลงานภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาที และเนื้อหาการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวออกสู่สาธารณะ

2. สามารถนำเสนอในรูปแบบได้ทั้งภาพยนตร์สั้นและแอนิเมชั่น

3. ภาพยนตร์สั้นจะต้องใส่โลโก้ของสำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในตอนท้ายของเรื่อง 

4. ผู้สมัครส่งผลงานในรูปแบบทีม 3-5 คน

5. การผลิตหนังสั้นของทีมผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด

6. ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7. ส่งผลงานในรูปไฟล์ DVD คุณภาพระดับ HD จำนวน 2 แผ่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงฝ่ายโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นฯ สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยยึดวันที่ในตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก

เงื่อนไขและระเบียบในการส่งผลงาน

1. ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้โดยคลิกที่นี่

2. ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามาที่ E-mail: [email protected]

3. ส่งผลงานในรูปไฟล์ DVD คุณภาพระดับ HD จำนวน 2 แผ่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงฝ่ายโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นฯ สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยยึดวันที่ในตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก

4. ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

5. ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์

6. การผลิตหนังสั้นของทีมผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด

7. ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

8. เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

        8.1 ใบสมัครพร้อมใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
        8.2 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา

9. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะต้องเดินทางมารับรางวัล และฟังผลการประกวดฯ โดยทางฝ่ายจัดการประกวดฯช่วยเหลือเรื่องค่าพาหนะในการเดินทาง

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

1. ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอ และเนื้อหาสอดคล้องกับการประกวด 30 คะแนน

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อการประกวด 40 คะแนน

3. คุณภาพของงาน 30 คะแนน

4. ตัดสินรอบแรกให้เหลือ 5 ทีม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

5. ตัดสินรอบสุดท้ายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

****ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสิน

-กรรมการจากสำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ท่าน

-กรรมการจากหน่วยงานการศึกษา จำนวน 2 ท่าน

-กรรมการผู้มีประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์ จำนวน 2 ท่าน

รางวัล

-รางวัลชนะเลิศการประกวด รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TAC-Shortfilm2013