ระเบียบการรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปี 57

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557การคัดเลือกระบบ Admission ตรง  จำนวนทั้งสิ้น 220 คน

เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556ถึง 30 มกราคม 2557

เกณฑ์คัดเลือก
1.คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2557 
2.คะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557
3.คะแนน GPAX 5 ภาคเรียน

ระเบียบการ