สำนักงาน ก.พ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานชื่อทุน “ไทยพัฒน์” ซึ่งหมายถึง พัฒนาชาติไทย นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรทุนรัฐบาลตามโครงการเตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่ออนาคต
 
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงมีพระราชดำริมุ่งมั่นในการกระจายโอกาสและความเจริญให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และสายพระเนตรอันยาวไกลในการให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

3. เพื่อกระจายโอกาสการรับทุนรัฐบาลให้ผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง

4. เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพเข้ารับราชการในอนาคต
ผู้รับทุนไทยพัฒน์จะต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามกรอบสาขาวิชา ระดับการศึกษาและประเทศที่กำหนด

 
ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 20 หน่วย รวม 20 ทุน

กำหนดวันรับสมัครสอบ
 
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556
ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ