รับตรง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับเข้าศึกษาต่อ ในโครงการพิเศษหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาการเงิน สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2553 ด่วน! เปิดจำหน่ายใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553

 

 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับเข้าศึกษาต่อ ในโครงการพิเศษหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ ประจำปีการศึกษา 2553 สมัครด่วน! เปิดจำหน่ายใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553

 

 

 

 

 

http://ms.kku.ac.th/