สภาการศึกษารัฐอาบูดาบี (Abu Dhabi Education Council: ADEC) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชายไทยมุสลิม เพื่อไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน Al Maahad Al Islami ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ดังมีรายละเอียด ดังนี้


    ลักษณะของทุน


    ผู้ได้รับทุนฯ ต้องเรียนภาษาอารบิก 1 ปี หากทดสอบความรู้ผ่านจะสามารถเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่หากไม่ผ่านการทดสอบภาษาอารบิกภายใน 2 ปี จะถูกยกเลิกทุน โดยจำนวนทุนของแต่ละปีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับงบประมาณและดุลพินิจของสภาการศึกษารัฐอาบูดาบี ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีนักเรียนไทยได้รับทุน 6 – 20 ทุนต่อปี


    ทุนที่จะได้รับ


    ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป –กลับ และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 500 ดีแรห์ม (ประมาณ 4,200 บาท)


     คุณสมบัติของผู้สมัคร


     1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย
     2. นับถือศาสนาอิสลาม
     3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2557
     4. เป็นผู้มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป (สายสามัญ)
     5. ต้องมีความรู้ภาษาอารบิกและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
     6. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคคิดต่อร้ายแรง
     7. ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการเดินทางไปเข้ารับการศึกษา

     เอกสารประกอบการสมัคร (ประกอบด้วยฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด) 
     1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง
     2. ใบแสดงผลการเรียน ซึ่งออกโดยสถานศึกษา (แปลเป็นภาษาอารบิก)
     3. ใบรับรองความประพฤติออกโดยสถานศึกษา (แปลเป็นภาษาอารบิก)
     4. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนและสำเนาบัตรประชาชน
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอารบิก)

 

     กำหนดการคัดเลือก

 

     ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร          เดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557
     สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์         เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557
     ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก               เดือนมีนาคม 2557
     ADEC ประกาศรายชื่อผู้รับทุน           เดือนมิถุนายน 2557
     เปิดภาคการศึกษา 2557-2558           เดือนกันยายน 2557

 

วิธีสมัครขอรับทุน


     ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 20 มกราคม 2557 )  ดาวโหลดใบสมัครได้ ที่นี่ โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเองที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก  ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (ผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 20 มกราคม 2557 จะต้องส่งทาง EMS เท่านั้น) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 2646 ต่อ 111 หมายเลขโทรสาร 0 2281 2953 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 30 มกราคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

 

การสอบข้อเขียน


     ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาภาษาอารบิกและภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 – 11.30 น. สถานที่สอบจะแจ้งภายหลัง

 

การประกาศผลสอบ


     ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้อเขียนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th  โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 40 ลำดับคนแรกจะได้สอบสัมภาษณ์


การสอบสัมภาษณ์


     ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2557 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์วันที่ 14 มีนาคม 2557 ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ (www.bic.moe.go.th)

 

การสละสิทธิ์


     การสอบคัดเลือกผู้สมัครถือเป็นที่สุด กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบทุนรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวัน เวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ จะถือว่าผู้สมัครนั้นสละสิทธิ์ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันและสถานที่สอบใหม่