รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

ซึ่งมีคณะที่เปิดรับดังต่อไปนี้
     1. คณะศิลศาสตร์
     2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
     5. คณะบริหารธุรกิจ
     6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
     7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
     8. วิทยาลัยนานาชาติ (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)