สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย ได้ไปแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากประเทศในอาเซียน...

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย ได้ไปและเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากประเทศในอาเซียน โดยให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่เกิน 5 คน

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ไปเรียนตามหลักสูตรที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดสอน หรือฝึกงานตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามหลักสูตรประเทศนั้นๆ

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีสัญชาติไทย และเป็นนักศึกษาสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของไทย

- ศึกษาชั้นปีที่ 2

- ผลการเรียนขั้นต่ำ 2.7

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยต้องยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษด้วย

- หากใช้ภาษาอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สาขาที่จะไปแลกเปลี่ยนต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่กำลังศึกษาอยู่

ทั้งนี้ จะต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยหมดเขตการส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่

 

http://www.mediafire.com/download/c38j650693lbdll/Thai-ASEAN+2557.rar