วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สอบตรง มศว รับ2500 สมัคร 4 หมื่น คนอยากติดต้องอ่าน ด่วน !!!

 

สวัสดีครับวันนี้ ผมขอเสนอข่าวด่วนคือสอบตรงมศวครับ โดยจะปิดรับสมัครวันนที่ 23 นี้แล้วนะครับ แล้วจะมีกำหนดการสอบในประมาณ 20 กันยา โดยสามารถเลือกสอบได้มากกว่า 1 สาขาเสียตัง 400 ต่อสาขา แต่ต้องคอยดูเวลาเพื่อไม่ให้มันชนกันเท่านั้นเอง เท่าที่ดูน่าจะสมัครได้เกิน 2 แน่นอนขอให้น้องเลือกดูดีดี สำหรับวิชาที่ต้องสอบก็ติดตามได้ที่หน้าเว็บhttp://admission.swu.ac.th/major/maj.php?page=1#  แต่จุดประสงค์หลักวันนี้ที่จะมานำเสนอคือจำนวนคนสอบและโอกาสอบติดครับ ตอนนี้ผมเขียนบทความมศวรับสมัคร 2500 คนแต่มีผู้สมัครแล้วประมาณ 40,000 คน = = น้องก็คิดดูละกันว่ากว่าจะถึงวันสมัครจะเป็นเท่าไร แต่เพื่อให้น้องมีโอกาศติดมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นเเฟน unigang.com เราขอเสนอข้อมูลแต่ละคณะเพื่อจะได้รุ้ว่าสาขาไหนอัตราการเเข่งขันต่ำเพื่อน้องจะได้ลงเพื่อไว้

                                    สาขา                                                                             รับ                     สมัคร

102 จิตวิทยา-วท.บ. ปกติ 20 1835
105 ภาษาฝรั่งเศส-ศศ.บ. ปกติ 25 269
105 วรรณกรรมสำหรับเด็ก-ศศ.บ. ปกติ 20 210
105 ปรัชญาและศาสนา-ศศ.บ. ปกติ 40 108
105 ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ. ปกติ 15 740
100 ภาษาไทย (กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 25 751
102 คณิตศาสตร์-วท.บ. ปกติ 28 174
102 เคมี-วท.บ. ปกติ 65 506
102 ชีววิทยา-วท.บ. ปกติ 60 665
102 ฟิสิกส์-วท.บ. ปกติ 40 104
144 คหกรรมศาสตร์-การอาหารและโภชนาการ ปกติ 15 139
102 สถิติ-วท.บ. ปกติ 28 92
102 วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. ปกติ 30 585
102 จุลชีววิทยา-วท.บ. ปกติ 40 453
102 วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)-วท.บ. ปกติ 40 111
100 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 20 643
100 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 30 269
100 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 25 402
100 วิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 20 268
100 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 20 136
105 ประวัติศาสตร์-ศศ.บ. ปกติ 25 340
102 ภูมิศาสตร์-วท.บ. ปกติ 20 89
140 รัฐศาสตร์-การปกครอง ปกติ 20 1028
141 รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ 20 448
142 รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปกติ 20 1249
105 การพัฒนาชุมชนเมือง-ศศ.บ. ปกติ 30 313
101 การบัญชี-บธ.บ. ปกติ 20 1204
101 การตลาด-บธ.บ. ปกติ 20 321
101 การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม-บธ.บ. ปกติ 20 739
101 การเงินและการธนาคาร-บธ.บ. ปกติ 20 350
100 สังคมศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 15 363
105 ผู้นำนันทนาการ-ศศ.บ. ปกติ 70 94
100 สุขศึกษา-พลศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 35 106
100 พลศึกษา(กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 60 235
100 สุขศึกษา(กศ.บ.)-กศ.บ. ปกติ 35 69
146 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา-การออกกำลังกาย ปกติ 20 35
147 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา-การฝึกกีฬา ปกติ 20 105
148 สาธารณสุขศาสตร์-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปกติ 20 467
149 สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม ปกติ 20 1468
100 การประถมศึกษา-กศ.บ. ปกติ 15 900
100 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา-กศ.บ. ปกติ 30 569
100 จิตวิทยาการแนะแนว-กศ.บ. ปกติ 30 455
019 พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ) ปกติ 20 149
115 พยาบาลศาสตร์-พย.บ. (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ปกติ 40 4423
103 แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-พ.บ. ปกติ 12 315
104 วิศวกรรมเคมี-วศ.บ. ปกติ 20 450
104 วิศวกรรมเครื่องกล-วศ.บ. ปกติ 20 443
620 วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ปกติ 15 382
621 วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม ปกติ 15 220
104 วิศวกรรมโยธา-วศ.บ. ปกติ 20 415
104 วิศวกรรมอุตสาหการ-วศ.บ. ปกติ 20 324
104 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.บ. ปกติ 15 780
118 การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-ศป.บ. ปกติ 35 600
118 ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-ศป.บ. ปกติ 15 24
118 ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-ศป.บ. ปกติ 25 137
118 ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-ศป.บ. ปกติ 25 164
1
10021 100 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -กศ.บ. ปกติ 20 41
11001 121 ทันตแพทยศาสตร์-ท.บ. ปกติ 25 780
12006 008 เภสัชศาสตร์ (บริบาลทางเภสัชกรรม)-ภ.บ(6 ปี) ปกติ 15 1998
12007 008 เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-ภ.บ(6 ปี) ปกติ 20 1355
  097 เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-โควตานครนายก ปกติ 3 38
15001 097 กายภาพบำบัด-โควตานครนายก ปกติ 1 -
  102 กายภาพบำบัด-วท.บ. ปกติ 33 940
  143 กายภาพบำบัด-โครงการผลิตเพิ่มตามนโยบายฯ ปกติ 15 64
15002 097 การส่งเสริมสุขภาพ-โควตานครนายก ปกติ 1 -
  102 การส่งเสริมสุขภาพ-วท.บ. ปกติ 19 72
21001 105 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ-ศศ.บ. ปกติ 60 239
30001 038 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-(โครงการร่วมมือ สาธิต มศว) ปกติ 2 5
  039 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-โครงการร่วมมือ สาธิต ปทุมวัน ปกติ 2 1
  102 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย-วท.บ. ปกติ 50 292
30002 038 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-(โครงการร่วมมือ สาธิต มศว) ปกติ 2 -
  039 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-โครงการร่วมมือ สาธิต ปทุมวัน ปกติ 2 -
  102 การจัดการธุรกิจไซเบอร์-วท.บ. ปกติ 50 128
30003 038 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-(โครงการร่วมมือ สาธิต มศว) ปกติ 2 1
  039 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-โครงการร่วมมือ สาธิต ปทุมวัน ปกติ 2 1
  102 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร-วท.บ. ปกติ 50 413
30006 038 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-(โครงการร่วมมือ สาธิต มศว) ปกติ 2 2
  039 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-โครงการร่วมมือ สาธิต ปทุมวัน ปกติ 2 2
  105 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-ศศ.บ. ปกติ 25 266
30007 038 การแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ-(โครงการร่วมมือ สาธิต มศว) ปกติ 2 2
  039 การแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ-โครงการร่วมมือ สาธิต ปทุมวัน ปกติ 2 -
105 การแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ-ศศ.บ. ปกติ 25 100
105 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-ศศ.บ. ปกติ 25 126
114 เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. ปกติ 60 1065
114 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)-ศ.บ. ปกติ 60 356
105 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-ศศ.บ. ปกติ 60 186
102 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-วท.บ. ปกติ 30 742

จากที่เห็นสี แดงการเเข่งขันจะสูงมากคนลงสมัครในสาขาสีเเดงก็ขอบอกว่าขยันให้มากๆนะน้อง 555 แต่ยังมีสาขาที่เป็นสีน้ำเงินที่การเเข่งกันยังไม่สูงเท่าไรอยากให้น้องที่ชอบคณะสีน้ำเงิน อย่างเช่น เซรามิกรับ 15 คน สมัคร 24 เอง อยากให้น้องที่ยังไม่สมัครหรือสมัครแล้ว น่าจะสมัครเพิ่มเติมในสาขาที่การเเข่งขันไม่สูงอย่างน้อยก็น่าจะทำให้โอกาศติดสูงขึ้น  และก็อยากให้เข้าไปดูข้อมูลจริงที่หน้าเว็บไซต์ของ มศว แต่ถึงยังไงน้องๆก็ควรอ่านหนังสือกันให้เยอะๆนะครับจะได้ไม่เสียตังค่าสมัครฟรี ^ ^ ลองไปดูข้อมูลจิงที่ http://admission.swu.ac.th/static/index_stat.php?page=8

รุ้เขารุ้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคร้ง และต้องชนะก่อนรบด้วยครับ อิ อิ    

ติดตามข่าวการศึกษาเเบบเจาะลึก ได้ที่ UniGang.com  ^ ^

22081

เข้าชม

10

ตอบกลับ

สอบตรง มศว รับ2500 สมัคร 4 หมื่น คนอยากติดต้องอ่าน ด่วน !!!

โพสต์เมื่อ 12/08/2552 19:50 | 0
โอ้วว ยอดคนสมัครทะลุทะลวงมากเลยค่ะ อิอิ
โพสต์เมื่อ 21/08/2552 20:07 | 0
งืมๆ
โพสต์เมื่อ 22/08/2552 00:28 | 0
ว้าวๆๆ ขอบคุณค่ะ TT คณะที่อยากเข้าแข่งกันจิ๊งงง TT
โพสต์เมื่อ 23/08/2552 23:02 | 0
ทำไมไม่มี "คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร" อ่ะค่ะ แล้วก้ทำไมสาขานี้ ยังไม่ประกาศสถานที่สอบอ่ะค่ะ
โพสต์เมื่อ 24/08/2552 04:40 | 0

padthama:  ทำไมไม่มี "คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ก็เพราะคืนนั้นพี่จะหลับแย้วก็เลยลงไม่หมด คิดว่าวันหลังจะเข้าไปอัพเดท แต่หลังจากพี่ลงข่าวนี้ไป มศว เอาสถิติลงทันที ไม่รุ้ว่าบังเอิญ หรือจงใจ เพราะถ้าได้เห็นจำนวนคนก่อนมันจะมีผลต่อการสอบอย่างมาก พี่ก็เลยนำเสนอข่าวนี้ สำหรับสถานที่คงรอคนปิดรับสมัครแล้วเค้าอาจจะ ประกาศอีกรอบ

โพสต์เมื่อ 03/09/2552 18:22 | 0

พยาบาลสมัครจังเลยนะค่ะ

.......--*

ไม่เปงราย..สู้ตาย

โพสต์เมื่อ 02/07/2553 10:37 | 0

พยาบาลสมัครเยอะจัง ......*-*...จะติดมั๊ยเนี่ยยยยยยย

              แต่ก้อจะสู้ๆๆๆๆๆ  ... ค๊า

ใครสอบพยาบาล แอดมาคุยกันได้นะคะ yaibong_patty@hotmail.com

.............^ ^ สู้ๆค่ะทุกคน

โพสต์เมื่อ 14/08/2553 01:42 | 0

อยากทราบว่า ถ้าผมจะเข้าสาขาผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิตอล

กับการออกแบบภาพยนต์และสื่อดิจิตอล

ผลจะต้องอ่านอะไรบ้างหรอคับ

และสามารถหาอ่านได้ที่ไหนหรอคับ

ขอบคุณมากกกๆๆๆๆคับ

โพสต์เมื่อ 05/05/2555 00:39 | 0
สู้ตาย!!!readingreadingreading
โพสต์เมื่อ 03/06/2556 20:54 | 0
อยากรู้อ่าว่าคนที่สมัคร สาขาเทคโนโลยีสิ่งแลดล้อมและการจัดการทรัพยากรมีกี่คนคะwhat
abac