รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครวันที่  26  เมษายน – 11 พฤษภาคม  2553                     


รหัสคณะ

001 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 70 คน

002 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาคพิเศษ จำนวนรับ 120 คน

003 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 180 คน

004 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 90 คน

005 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (โครงการพิเศษ) จำนวนรับ 2 คน

006 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (โครงการพิเศษ) จำนวนรับ 6 คน

007 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ทางทะเล (สหกิจศึกษา) จำนวนรับ 10 คน

 

  regarrow เอกสารคณะนิติศาสตร์
  regarrow เอกสารคณะรัฐศาสตร์
  regarrow เอกสารคณะวิทยาศาสตร์
  regarrow เอกสารคณะสัตวแพทยศาสตร์
  regarrow เอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
  regarrow เอกสารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  regarrow เอกสารคณะบริหารธุรกิจ

        

http://reg.cmu.ac.th/