การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  (หลักสูตร 4  ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2553  ครั้งที่  2

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  (หลักสูตร 4 ปี)  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา  2553  (ครั้งที่ 2)  การรับนิสิตภาคพิเศษในปีการศึกษานี้  นักเรียนสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า
2.  มีความประพฤติเรียบร้อย
3.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.  มีผลคะแนน O-NET

 

รายละเอียด    http://news.buu.ac.th/attachments/708_piset53r2.pdf

สมัคร   http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php

 

แถมท้าย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต(ภาคพิเศษ)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับสมัครปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป(ต่อเนื่อง)