ศอ.บต. รับสมัครนักเรียนรับทุนโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปี 2553 จำนวน 500 ทุน

ด่วน! ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วครับ อ่านรายละเอียดได้เลยครับ

เลื่อนประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553 จากวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. โปรดติดตามทางเวปไซต์นี้ http://www.entrance.psu.ac.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบสมัคร 2. แบบสอบถาม (ส่งพร้อมใบสมัคร)

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปี 2553 จำนวน 500 ทุน ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2553 ณ ลานตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยจะคัดเลือกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและประกาศรายชื่อ 31 พฤษภาคม โครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปี 2554 รวม 5 รุ่นๆละ 500 คน มีเป้าหมายการรับสมัครเยาวชนที่ จบ ม. 6 หรือเทียบเท่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีที่เรียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ปีละ 500 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจาก สกอ. เดือนละ 4,000 บาท ปีละ 10 เดือน ตลอดหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนที่นั่งเรียนพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จากการดำเนินโครงการ 3 รุ่นที่ผ่านมา (ปี 2550-2552) มีเยาวชนได้รับการคัดเลือกจำนวน 1,029 คน

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ประจำปีการศึกษา 2553 จากทุกระบบการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน สำหรับการพิจารณาคัดเลือกจะใช้ผลคะแนนสอบ O-NET, Gat, PAT เป็นเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนเป็นหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก www.mua.go.th และ www.entrance.psu.ac.th หรือสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศอ.บต.โทร 0 7320 3883

นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ฉบับ 142

ปรับปรุง 20 เมษายน 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบสมัคร 2. แบบสอบถาม (ส่งพร้อมใบสมัคร)

ไปค้นมาจนเจอเว็บที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้โดยตรงครับ http://www.studentdev.mua.go.th ไว้ถ้ามีอัพเดทอะไรเพิ่มเติม จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ

Credit : meedee.net