#138: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 64 คน  แยกเป็นโควตาความร่วมมือกับชุมชนและท้อง ถิ่นผลิตพยาบาลชุมชนในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อชุมชนโดยชุมชน(เฉพาะพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ  จำนวน 38 คน และ โควตารับตรง (ทั่วประเทศ) จำนวน 26 คน ระหว่าง 18 - 28 พฤษภาคม 2553  ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัคร เอกสารประกอบการพิจารณา  ตามแนบ 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 [128.22 KB]
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) [113.13 KB]

แบบฟอร์มรับรองการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองท้อง ถิ่น [131.53 KB]

 

 

.................

 

 

#140: ประกาศรับสมัครโควตา(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 วิทยาเขตมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) (วิทยาเขตมุกดาหาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2553   คณะ วิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์  จำนวน 60  คน (วันที่ 18-28  พฤษภาคม 2553)

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ครั้งที่2 วิทยาเขตมุกดาหาร [123.25 KB]

 

 

...................

 

#131: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2553 จากนักเรียนทั่วประเทศ  เพิ่มเติม  จำนวน 499 คน จากนักเรียนทั่วประเทศ ดังนี้

1.โควตารับตรงเพิ่มเติม  คณะศิลปศาสตร์  8 สาขาวิชา 280 คน  และคณะเกษตรศาสตร์ 3 สาขาวิชา 130 คน

2.โควตาเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะ เภสัชศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 49 คน

3.โควตานักเรียนที่ผ่าน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Compettition(YSC))  และเป็นนักเรียนที่ผ่านโครงการยุววิจัยยางพาราของ สกว.  คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 40 คน 

 ** เปิดระบบรับสมัครวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2553 นี้เท่านั้น ทาง www.entry.ubu.ac.th **  

โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า [130.60 KB]
โควตานักเรียนที่ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) และยุววิจัยยางพารา ของ สกว. [123.75 KB]
โควตารับตรงเพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ (410 คน) [135.52 KB]