สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโท MBA เปิดรับสมัครถึง 20 เมษายน 2558

การสอบเข้าศึกษาต่อ

ผู้สมัครสอบเข้าเรียน และผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษา จะต้องผ่านการสอบทั้ง 2 ประเภท คือ

1.      สอบข้อเขียน 3 วิชา ( 180 นาที )

-      ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

-      ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

-      ความรู้ทั่วไปทางการบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

หรือความรู้ทั่วไปทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

2.      สอบสัมภาษณ์ (เรียงตามลำดับคิวการรายงานตัวสอบ) โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของสถาบันฯ

ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติและเอกสารที่แนบมาในการสมัคร และโอกาสในการต่อยอดด้านการศึกษาของผู้สมัคร
 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ 

1. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร ที่ออกโดยสถาบัน เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการสมัครสอบโดยสมบูรณ์

2. บัตรประชาชนตัวจริง     

3. อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาลูกลื่น ปากกาลบคำผิด ดินสอ 2B และยางลบ

4. เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ทาง mba.pim.ac.th ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และ 22 เมษายน 2558

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และสวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อแขนกุด เสื้อยืด หรือกางเกงยีนส์
 

กรอกข้อมูลสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://pimnet.pim.ac.th/stuprofile/graduate/