ตัวอย่างข้อสอบและเฉลย O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2553

ตัวอย่างข้อสอบและเฉลย O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2553

ตัวอย่างข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2553

ตอนที่ 1 แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว :: ข้อละ 2.5 คะแนน

1. การกระทำใดช่วยรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
1. การทำไร่เลื่อนลอย
2. การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
3. การสร้างเขื่อน
4. การขยายเขตอุตสาหกรรม
เฉลย ข้อ 2

2. ตาราง ปริมาณธาตุเหล็กที่นักเรียน 4 คนได้รับ
นักเรียน ปริมาณธาตุเหล็ก (มิลลิกรัมต่อวัน)
คนที่ 1 10
คนที่ 2 15
คนที่ 3 20
คนที่ 4 16

ถ้าเด็กในวัยเรียนต้องได้รับธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัมต่อวัน
จากตาราง นักเรียนคนใดมีโอกาสเป็นโรคโลหิตจางมากที่สุด
1. นักเรียนคนที่ 1
2. นักเรียนคนที่ 2
3. นักเรียนคนที่ 3
4. นักเรียนคนที่ 4
เฉลย ข้อ 1

3. ในการทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งในกระถาง 4 ใบ ที่ใส่ดินชนิดเดียวกันและมีปริมาณดินเท่ากัน แต่นำไปเลี้ยงหรือวางในที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่างกัน นับจำนวนวันที่เริ่มเพาะเมล็ดจนงอกเป็นต้นกล้ามีใบโผล่จากดิน ได้ผลดังตาราง

ตาราง จำนวนวันที่เพาะเมล็ดจนงอกเป็นต้นกล้าในกระถาง 4 ใบ
ที่วางไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกัน

กระถางพืช / อุณหภูมิบริเวณที่วางกระถาง / จำนวนวันที่เพาะเมล็ด
(องศาเซลเซียส ) จนงอกเป็นต้นกล้า (วัน)
ที่ 1 10 10
ที่ 2 15 9
ที่ 3 20 7
ที่ 4 25 5

อุณหภูมิใดเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดน้อยที่สุด
1. 10 องศาเซลเซียส
2. 15 องศาเซลเซียส
3. 20 องศาเซลเซียส
4. 25 องศาเซลเซียส
เฉลย ข้อ 4

5. โรคใดไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1. เบาหวาน
2. โรคเลือดใส
3. โรคเหน็บชา
4. โรคกล้ามเนื้อลีบ
เฉลย ข้อ 3

9. สารกลุ่มใดมีสถานะเดียวกันทุกชนิด
1. ออกซิเจน ลม น้ำอัดลม
2. น้ำมัน น้ำตาล น้ำปลา
3. ปรอท น้ำเชื่อม น้ำอัดลม
4. ทองคำเปลว ปรอท ทองเหลือง
เฉลย ข้อ 3

11. เมื่อนำแผ่นกระจกไปอังเหนือไอน้ำแล้วพบว่ามีหยดน้ำเกาะที่แผ่นกระจก การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของน้ำอย่างไร
1. ของแข็งเป็นของเหลว
2. ของเหลวเป็นแก๊ส
3. แก๊สเป็นของเหลว
4. ของเหลวเป็นของแข็ง
เฉลย ข้อ 3

12. ต้องการทำภาชนะเพื่อให้เก็บความร้อนไว้ได้นานควรทำจากวัสดุชนิดใด
1. เหล็ก
2. พลาสติก
3. ทองเหลือง
4. กระเบื้องเคลือบ
เฉลย ข้อ 4

15. การกระทำใดเป็นการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง
1. รินกรดเกลือลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำ
2. ดมกลิ่นโดยใช้จมูกจ่อที่ปากบีกเกอร์
3. ถือหลอดหยดโดยไม่มีภาชนะรองรับ
4. ใช้ดินสอคนสารละลายไอโอดีนให้เข้ากัน
เฉลย ข้อ 1

19. จำนวนรอบของขดลวดทองแดงที่พันรอบตะปูของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลให้ความแรงของแม่เหล็กมีค่าน้อยที่สุดคือข้อใด
1. 100 รอบ
2. 200 รอบ
3. 300 รอบ
4. 400 รอบ
เฉลย ข้อ 1

21. การเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำในธรรมชาติ ต้องอาศัยปัจจัยในข้อใด
1. แสงอาทิตย์และปริซึม
2. ละอองน้ำและแสงอาทิตย์
3. ความร้อนและแสงอาทิตย์
4. ละอองน้ำและความร้อน
เฉลย ข้อ 2

23. ก้อนหินที่พบในลำธารที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวมักมีลักษณะใด
1. มีขนาดเล็กเท่านั้น
2. มีผิวเรียบ กลมมน
3. มีผิวขรุขระ และสากมือ
4. มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะมีตะกอนอื่นมาจับที่ผิว
เฉลย ข้อ 2

24. สาเหตุใดที่ทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้เร็วที่สุด
1. การระเบิดหิน
2. การไหลของน้ำผ่านผิวหิน
3. การขยายตัวของหิน
4. การเติบโตของต้นไม้บนหิน
เฉลย ข้อ 1

25. นักเรียนสามารถขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการตอนและการทาบกิ่ง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1. การตอนให้ดอกผลช้ากว่าการทาบกิ่ง
2. ต้นที่ได้จากการตอนมีลักษณะเหมือนต้นเดิม
3. ต้นที่ได้จากการทาบกิ่งมีลักษณะเหมือนต้นตอ
4. ต้นที่ได้จากการตอนแข็งแรงกว่าต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
เฉลย ข้อ 2

26. ข้อใดกล่าวถึงการไหลเวียนของเลือดในร่างกายได้ถูกต้อง
1. เลือดออกจากหัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูง
2. เลือดเข้าสู่หัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ
3. เลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจทางห้องบนขวา
4. เลือดที่มีออกซิเจนสูงออกจากปอดเข้าสู่หัวใจทางห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปทั่วร่างกาย
เฉลย ข้อ 3

27. ถ้าต้องการศึกษาว่า “พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินต่างชนิดกันหรือไม่” ควรออกแบบการทดลองอย่างไร
1. ปลูกพืช 2 ชนิดในดินชนิดเดียวกัน
2. ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินต่างชนิดกัน
3. ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินผสมเหมือนกัน
4. ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินชนิดเดียวกันแต่ใส่ปุ๋ยต่างกัน
เฉลย ข้อ 2

28. ศูนย์กลางของระบบสุริยะคือ
1. โลก
2. ดวงอาทิตย์
3. ดวงจันทร์
4. ดาวพฤหัส
เฉลย ข้อ 2

29. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ของโลกอย่างถูกต้อง
1. มีสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอาศัยอยู่บนดวงจันทร์
2. ผิวของดวงจันทร์มีเมฆปกคลุม
3. ดวงจันทร์หันด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลา
4. ดวงจันทร์โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์
เฉลย ข้อ 3

ตอนที่ 2 แบบระบายคำตอบ :: ข้อละ 4 คะแนน

แต่ละข้อให้ระบายคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ จาก 6 ตัวเลือกที่กำหนดให้

33. แผนผังโซ่อาหาร

สิ่งมีชีวิต A --> สิ่งมีชีวิต B --> สิ่งมีชีวิต C --> สิ่งมีชีวิต D

จากแผนผังโซ่อาหาร ถ้าสิ่งมีชีวิต C ตายหมด จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้บ้าง

1. สิ่งมีชีวิต A มีจำนวนเพิ่มขึ้น
2. สิ่งมีชีวิต A มีจำนวนเท่าเดิม
3. สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนลดลง
4. สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนเพิ่มขึ้น
5. สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนลดลง
6. สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนเพิ่มขึ้น
เฉลย ข้อ 4,5

36. เหตุผลที่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่สรุปว่า ดาวพลูโตไม่ใช่ดาวเคราะห์ของระบบสุริยะอีกต่อไป คือเหตุผลข้อใดบ้าง
1. ดาวพลูโตมีขนาดเล็กเกินไป
2. ดาวพลูโตอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากเกินไป
3. มีวัตถุคล้ายดาวพลูโตโคจรรอบดวงอาทิตย์ในบริเวณใกล้เคียงกับดาวพลูโตอีกเป็นจำนวนมาก
4. ดาวพลูโตมีรูปร่างลักษณะไม่เป็นทรงกลม
5. ดาวพลูโตไม่โคจรรอบดวงอาทิตย์
6. ระนาบวงโคจรของดาวพลูโตแตกต่างจากของดาวเคราะห์ดวงอื่น
เฉลย ข้อ 1,2

34. ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ข้อใดถูกต้อง
1. ความกดอากาศสูง --> ความกดอากาศต่ำ <-- ความกดอากาศสูง
2. ความกดอากาศสูง --> ความกดอากาศต่ำ --> ความกดอากาศสูง
3. ความกดอากาศสูง <-- ความกดอากาศต่ำ --> ความกดอากาศสูง
4. อุณหภูมิอากาศสูง <-- อุณหภูมิอากาศต่ำ <-- อุณหภูมิอากาศสูง
5. อุณหภูมิอากาศสูง <-- อุณหภูมิอากาศต่ำ --> อุณหภูมิอากาศสูง
6. อุณหภูมิอากาศสูง --> อุณหภูมิอากาศต่ำ <-- อุณหภูมิอากาศสูง
เฉลย ข้อ 1,5

37. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดจัดเป็นการโคลนทั้งหมด
1. การผสมเทียมปลา การแตกหน่อของไฮดรา
2. การเกิดฝาแฝดเหมือน การผสมเกสรของกล้วยไม้
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกพืชจากหัวหรือหน่อ
4. การถ่ายฝากตัวอ่อนโคนม การโคลนลูกแกะดอลลี
5. การถ่ายละอองเรณู การผสมเทียมวัว
6. การปักชำให้เกิดต้นใหม่ การแตกหน่อของยีสต์
เฉลย ข้อ 3,6

ส่วนข้ออื่นๆ เป็นตารางและรูปภาพจึงยากแก่การนำมาลงที่นี่ครับ

Credit http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=free4u&month=13-05-2010&group=75&gblog=32