มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2554 (รับนักเรียนทั่วประเทศ)

โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT จากการสอบในเดือนกรกฏาคม 2553

เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก และใช้วิชาต่างๆตามระบบ Admissions

(รายละเอียดโปรดติดตามทางเว็บไซต์นี้ต่อไป)