มน.อบอวลด้วยรัก ปฐมนิเทศน้องใหม่ ชาวเทา-แสด

ดอกเสลาช่อใหม่ผลิดอกออกมารับความสดชื่นแห่งฤดูฝน ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรเวลานี้ ก็คงไม่ต่างจากความสดใสของนิสิตใหม่ชาว มน. ที่ก้าวเข้าสู่รั้วเทา-แสด
       
       กิจกรรมรับน้องปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร คึกคักและอบอุ่น ไม่แพ้ที่ใด โดยกิจกรรมหลักนั้น ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Biginning Camp) ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นิสิตใหม่ และพิธีรับเครื่องหมายนิสิต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       
       สำหรับปีการศึกษานี้ กิจกรรมปฐมนิเทศลูกเทา-แสด จัดภายใต้แนวคิด Love 4 U “รักที่คุณควรรู้ รักที่คู่ควรคุณ” มุ่งเน้นให้นิสิตเกิดความรักในหมู่คณะและสถาบัน แบ่งเป็น 4 รักคือ รักโลก รักพ่อ รักมอ และรักเรา
       
       พร้อมกันนี้ ม.นเรศวรยังจัด “พิธีบายศรีนบนเรศ ปกเกศนิสิตแก้ว” โดยมี นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับนิสิตใหม่ อธิการบดีกล่าวให้โอวาท พร้อมลั่นฆ้องชัย และหมอขวัญได้เข้าทำพิธีบายศรีนบนเรศ ปกเกศนิสิตแก้ว โดย ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ
       
       มหาวิทยาลัยได้จัดมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร กว่า 300 รูป ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
       
       นอกจากนี้ ในแต่ละคณะสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มน. ตามแต่ละคณะของตนเองอย่างคึกคัก อาทิ สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้จัดโครงการก้าวแรกนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ในการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกิจกรรมที่นิสิตพึงปฏิบัติโดยทั่วกัน และเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับนิสิตใหม่ เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปสู่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ต่อไป มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจกรรมกับการเรียน” การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา วินัยนิสิต ทรานสคริปกิจกรรมและการรับบริการ และสวัสดิจากทางมหาวิทยาลัย
       
       ด้าน คณะแพทยศาสตร์ มน. ก็ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในรูปแบบการแนะนำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และแนะนำการสอบประมวลความรู้และการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่องนิสิตแพทย์กับการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเรื่องจริยธรรมสำหรับนิสิตแพทย์ และการบรรยายพิเศษเรื่องการดูแลสุขภาพจิต เป็นต้น


       
       ภาพประกอบโดย : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
        เขียนข่าวโดย   managerAStv