โครงการ Youth Exchange Scholarship (YES) จะจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สําหรับนักเรียน ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 อายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ก่อน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (เงื่อนไขการกําหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และแอฟริกาใต้เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2559-2560) จํานวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

และพร้อมกันน YES  ได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES ขึ้นพรอมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใน ระดับชั้นม.1 – ม.6 และบุคคลที่สนใจทั่วไปโดยไม่จํากัดอายุ เพศและวัยได้มีโอกาสเข้าร่วมสอบวัดระดับ ฯ ดังกล่าว โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อวัดผลและออกใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการฟังการอ่าน และการเขียน โดยใชใบสมัคร และข้อสอบชุดเดียวกับการสอบชิงทุนฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 มิถุนายน 2558 และจัดสอบวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ

ระเบียบการ