มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2558

โดยใช้ผลสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 และ/หรือ ผลสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558

ระเบียบการ

ถ้าติดแอดกลางสถาบันอื่นๆ สามารถสมัครรับตรง มศว ได้นะครับ
แต่ถ้าติดแอดกลาง สัมภาษณ์ติด จะโดนตัดสิทธ์ รับตรง มศว